Creep feeding z ang. to dokarmianie cieląt mięsnych, które pozostają jeszcze przy mamkach, w sposób, który uniemożliwia dorosłym krowom dostęp do suplementowanej paszy. Do dokarmiania cieląt najczęściej wykorzystuje się pasze w postaci śrut zbożowych, jako podstawowych suplementów energetycznych dawki pokarmowej, jak również pasz wysokobiałkowych w ograniczonej ilości, głównie ze względu na ich wysoką cenę. W niektórych systemach dokarmiania cieląt stosuje się również pasze zielone, wysokiej jakości pastwiska, do których mają dostęp wyłącznie cielęta. Głównym celem dokarmiania cieląt mięsnych jest zwiększenie ich masy odsadzeniowej. Jednak należy pamiętać, że niekoniecznie takie postępowanie w każdych warunkach ma uzasadnienie ekonomiczne. Dlatego też decyzja o tym, czy dokarmiać, czy nie dokarmiać powinna być oparta na rachunku ekonomicznym. Dokarmianie można zastosować jedynie wówczas, gdy spodziewane przychody z tytułu wyższej masy odsadzeniowej cieląt będą wyższe niż koszty wykorzystanych suplementów, nakładów siły roboczej i urządzeń.

ZAPOTRZEBOWANIE POKARMOWE CIELĄT NA SKŁADNIKI POKARMOWE

Potrzeby energetyczne i białkowe są dość słabo zdefiniowane. Dotychczasowe badania naukowe opierały się raczej na wykorzystaniu dokarmiania cieląt w celu zniwelowania deficytów pokarmowych cieląt powstałych na skutek gorszych warunków żywieniowych mamek. Główne, limitujące tempo wzrostu cieląt, składniki pokarmowe, takie jak energia i białko, wszakże są bardzo zmienne i zależą od wielu czynników takich, jak gatunek rośliny paszowej, okres, w którym przypada wypas zwierząt i od wielu innych czynników. Cielęta, których wiek jest niższy niż 90 dni, otrzymują gros składników pokarmowych wraz z mlekiem matki. Natomiast u osobników, które ukończyły trzeci miesiąc życia, udział składników pokarmowych pochodzących z pasz stałych zaczyna istotnie wzrastać. Oczywiście, bardzo dobre pastwisko jest najbardziej ekonomicznym sposobem pokrycia potrzeb pokarmowych takich cieląt, jednakże wzrost potrzeb pokarmowych u cieląt urodzonych pod koniec sezonu pastwiskowego (sierpień-wrzesień), przy niesprzyjających warunkach pogodowych (brak lub ograniczone opady) może spowodować, że zagęszczenie składników pokarmowych w takiej paszy jest zbyt małe, aby sprostać wymaganiom rosnących intensywnie cieląt. W takich sytuacjach creep feeding powinno być rozważone jako alternatywa, która może powstrzymać spadek tempa wzrostu cieląt.

EFEKTYWNOŚĆ DOKARMIANIA CIELĄT