Dostawca może część swojej kwoty mlecznej (IIR) oddać w używanie (wydzierżawić) innemu dostawcy. Musi jednak pamiętać, że oddanie w używanie traktowane jest jako „NIEWYKORZYSTANIE IIR”. Jeżeli dostawca do końca danego roku kwotowego nie wykorzysta 70 proc. IIR, która przysługiwała mu na dzień 1 kwietnia tego roku kwotowego, to niewykorzystana część IIR (w tym również część oddana w używanie) zostanie mu cofnięta.

Przy zawieraniu umowy oddania w używanie IIR należy pamiętać, że:
- Oddać w używanie można tylko niewykorzystaną w danym roku kwotowym IIR lub jej część.
- Umowa oddania w używanie IIR jest ważna w okresie jednego roku kwotowego (tj. od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku). Wygasa ona automatycznie ostatniego dnia roku kwotowego, tj. 31 marca. Jeżeli dostawca zamierza ponownie oddać w używanie IIR – musi zawrzeć nową umowę.
- Umowa oddania w używanie IIR może być zawarta wyłącznie pomiędzy dostawcami hurtowymi, dostawcami bezpośrednimi lub dostawcą hurtowym a dostawcą bezpośrednim, posiadającymi gospodarstwa rolne na terenie działania tego samego Oddziału Terenowego ARR (tego samego województwa).
- Umowa oddania w używanie IIR musi być zawarta w formie pisemnej i podpisana przez obie strony (oddającego w używanie i biorącego w używanie).
- Wniosek o zatwierdzenie umowy oddania w używanie IIR składa się od 1 sierpnia do 31 stycznia danego roku kwotowego.
- IIR może być oddawana w używanie nie dłużej niż przez trzy kolejne lata kwotowe.

W przypadku oddania w używanie IIR dla dostawcy hurtowego, oddający musi – w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy – przedstawić jej kopię w podmiocie skupującym, aby uzyskać potwierdzenie stopnia wykorzystania IIR. Podmiot skupujący potwierdza stopień wykorzystania IIR we wniosku o zatwierdzenie umowy oddania w używanie IIR (na formularzu ARR). Wypełniony wniosek wraz z kopią zawartej umowy oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie gospodarstwa rolnego (przez obie strony umowy) oddający IIR składa osobiście lub przesyła do OT ARR (właściwego dla swojego miejsca zamieszkania albo siedziby) w terminie od 1 sierpnia do 31 stycznia danego roku kwotowego (liczy się data nadania w placówce pocztowej).

W przypadku oddania w używanie IIR dla dostawcy bezpośredniego, oddający – niezwłocznie po zawarciu umowy – składa osobiście lub przesyła do OT ARR (właściwego dla swojego miejsca zamieszkania albo siedziby), w terminie od 1 sierpnia do 31 stycznia danego roku kwotowego, wypełniony wniosek o zatwierdzenie umowy oddania w używanie IIR (na formularzu ARR) wraz z kopią zawartej umowy oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie gospodarstwa
rolnego (przez obie strony umowy). Po zawarciu umowy oddania w używanie IIR i zatwierdzeniu jej przez dyrektora Oddziału Terenowego ARR, umowy tej nie można wypowiedzieć ani rozwiązać.

Źródło: ARR

Podobał się artykuł? Podziel się!