W grudniu 2014 r. pogłowie bydła liczyło 5659,3 tys. sztuk, wskazując niewielki wzrost w skali roku o 1,2 proc. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt o 1,8 proc. i młodego bydła w wieku 1 - 2 lat (o 3,7 proc.).

Wielkość pogłowia bydła w ostatnim miesiącu ubiegłego roku była wyższa o 69,8 tys. sztuk, czyli o 1,2 proc. niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2014 r., niższa o 261,1 tys. sztuk (4,4 proc.).

Pogłowie krów zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2013 r. o 30,2 tys. sztuk (o 1,2 proc.) do poziomu 2411,7 tys. sztuk, a w porównaniu do czerwca było niższe o 67,4 tys. sztuk (o 2,7 proc.). Ograniczenie liczebności krów wynikało m.in. ze zwiększonego brakowania zwierząt, które podyktowane było ograniczeniem produkcji przez rolników, którym groziło przekroczenie kwot mlecznych.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo - użytkowych w grudniu 2014 r. wynosił:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 25,3 proc.,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1 - 2 lat - 25,1 proc.,
- krowy - 42,6 proc.,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 7,0 proc.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2013 r. zwiększył się udział pogłowia cieląt (o 0,1 proc.), a także młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,6 proc.) i pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat (o 0,4 proc.), a zmalał udział pogłowia krów (o 1,1 proc.).
Wyniki grudniowego badania pogłowia bydła wskazują na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła wynikające z wzrostu pogłowia cieląt i młodego bydła w wieku 1-2 lat.

W przypadku cen otrzymywanych przez rolników w 2014 r., w porównaniu do cen skupu mleka, gorzej wypadły stawki oferowane za żywiec wołowy.
Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy wynosiła 5,99 zł/kg i była niższa o 4,6 proc. od ceny notowanej w analogicznym okresie 2013 r.
Przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2014 r. wyniosła 136,63zł/1 hl i była o 2,4 proc. wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2013 r.

Rok 2015 może przynieść wzrost pogłowia bydła, jaki wynikać może z rozwoju produkcji mleka nieograniczonej limitami produkcyjnymi. Stada, które były zmuszone do redukcji pogłowia, teraz będą mogły wrócić do pełnej produkcji.

Podobał się artykuł? Podziel się!