Często podejmowana jest decyzja o wybrakowaniu krowy ze stada. Nasuwa się jednak pytanie ile jest w tym naszej winy? Czy nie zauważyliśmy jakiegoś istotnego szczegółu, który mógł być przyczyną takiego stanu? Czy można było tego uniknąć lub zminimalizować konsekwencje? Te pytania są jak najbardziej zasadne szczególnie gdy dotyczą przypadków pojedynczych krów, podczas gdy pozostała część stada niczym nie odbiega od norm. Przedstawiony wyżej scenariusz najczęściej dotyczy krów z grupy zwiększonego ryzyka. Nie dysponujemy na gospodarstwach przenośnymi laboratoriami, które umożliwiłyby nam zbadanie tuż przed porodem istotnych z punktu widzenia diagnostyki wskaźniki biochemiczne krwi, moczu itp. Musimy więc przewidywać możliwe scenariusze na podstawie zebranych informacji o krowie, określać ryzyko pojawienia się problemów okresu okołoporodowego i działać już przed pojawieniem się objawów klinicznych. Można z powodzeniem przyjąć, że jeśli następujące po sobie laktacje maja tendencję rosnącą to kolejna nie powinna być niższa od poprzedniej, chyba że zadziałał jakiś dodatkowy  czynnik.

Zwróćmy uwagę na kilka istotnych zagadnień, które pozwalają w dużym stopniu przewidzieć wystąpienie potencjalnych problemów okołoporodowych i wytypować krowy, które należą do grupy tzw. wysokiego ryzyka. Do tej grupy możemy zaliczyć: krowy z nadmierną kondycją, zmianą kondycji w okresie zasuszenia, krowy zbyt późno lub przedwcześnie zasuszone, krowy powyżej czwartej laktacji, krowy po przebytym trudnym porodzie, ciążach mnogich czy martwo urodzonych cielętach, a także kulawe.

Hodowca musi  umieć przewidzieć ewentualne zagrożenia i ich prawdopodobieństwo wystąpienia oraz zareagować na czas.  W tym celu pomocne są informacje o przebiegu i zdarzeniach w ostatniej laktacji,   aktualna kondycja krowy i ewentualne jej zmiany w okresie zasuszenia, a także długość okresu zasuszenia.

Jednym z  pomocnych wskaźników oceny ryzyka jest ocena kondycji ciała w skali BCS.  Wykonywana w momencie wycielenia, w ok. 60 dniu laktacji, 150 dniu, 250dniu i w momencie zasuszenia, dostarcza cennych informacji dotyczących pokrycia potrzeb energetyczyno- białkowych  krowy w ciągu całej laktacji. W przededniu rozpoczęcia kolejnej laktacji cenną wskazówką jest kondycja ciała krowy – aktualna i ta w momencie zasuszenia.