Tak więc oprócz kontroli jakości pasz oraz analizy ich składu chemicznego, a także oceny zadanej paszy, bardzo ważnym czynnikiem jest obserwacja zwierząt.

Obserwacja stada

Dokładna obserwacja każdej sztuki, zwłaszcza przy wielkostadnej hodowli, jest dość ograniczona, ale możliwa, szczególnie podczas rutynowych działań w oborze (dój, zadawanie paszy). Krowy alarmują nieprawidłowości na wiele sposobów, a najprostszymi do zweryfikowania są: spadek wydajności, utrata apetytu czy osowiałość. Podczas zadawania paszy należy zwracać uwagę na podchodzenie krów do stołu paszowego - czy robią to chętnie, czy chętnie pobierają zadaną przez nas dawkę. Należy również zwrócić uwagę, czy krowy sortują dawkę i jak mocno to zjawisko się objawia w stadzie. Bardzo ważne jest przeżuwanie - często nazywane "żuciem żwacza" - ponad 50 proc. krów podczas odpoczynku powinno przeżuwać.

Obserwacja stada musi również zawierać analizę składu chemicznego mleka (zawartość białka, tłuszczu i stosunek białka do tłuszczu). Spadająca zawartość tłuszczu w mleku lub stosunek białka do tłuszczu poniżej 1,5 (niekiedy mniej niż 1) może być powodem zbyt mocno rozdrobnionej dawki lub złego wymieszania dawki, co będzie umożliwiać krowom sortowanie i wybieranie smaczniejszych cząstek dawki.

Ze złą strukturą dawki pokarmowej powiązane są choroby metaboliczne, które w początkowej fazie są trudne do identyfikacji, a prawidłowa obserwacja stada (pobieranie i przeżuwanie paszy, skład chemiczny mleka) może ograniczyć ich występowanie.

Ocena struktury fizycznej

Dawki pokarmowe dla krów mlecznych muszą mieć odpowiednią strukturę fizyczną, która powinna być okresowo badana. Do kontroli struktury służą czteropoziomowe sita paszowe złożone z trzech sit o różnej średnicy otworów oraz taca dolna, na którą opadają najmniejsze cząstki dawki. Przesiewanie polega na umieszczeniu na górnym sicie odważonej ilości dawki, tak aby nie utrudniało to przesiewania oraz w miarę możliwości ułatwiło obliczenia. Wynalazcy tego urządzenia zalecają przesiewanie poziome, złożone z cyklu ruchów posuwisto-zwrotnych oraz obracania sit o 90o.

Późniejszym etapem jest odważanie i ustalenie procentowego udziału cząstek paszy zatrzymanych na poszczególnych sitach do początkowo odważonej ilości paszy.

Wł ókno efektywne fizycznie