Jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokiej wydajności bydła i zdrowotności stada jest zapewnienie zwierzętom nieograniczonego dostępu do wody dobrej jakości. W badaniach, w których taki dostęp zapewniono, mleczność krów wzrosła o 10–15 proc., a przyrosty masy ciała bydła opasowego zwiększyły się o 3–5 proc.

Potrzeby wodne

Dzienne zapotrzebowanie bydła na wodę jest zróżnicowane i zależy od wielu czynników, a najważniejsze z nich to: temperatura otoczenia (w głównej mierze zależna od pory roku), sposób żywienia (rodzaj i skład pobieranych pasz), wiek i stan fizjologiczny, a także sposób użytkowania bydła i jego wydajność.

Zapotrzebowanie na wodę wzrasta wraz z wiekiem. Cielęta, które w okresie pojenia siarą i potem mlekiem były dodatkowo pojone wodą, osiągały w ciągu dwóch pierwszych tygodni życia przyrosty masy ciała wyższe o 25 proc. w porównaniu z cielętami niemającymi dostępu do wody. W czasie odchowu w następnych sześciu. tygodniach przyrosty były wyższe o 20 proc. W badaniach wykazano także, że cielęta pojone do syta jedynie mlekiem matki zjadały o połowę mniej siana i zielonki w porównaniu z  cielętami, które miały także dostęp do wody.

Niezmiernie istotne jest zapewnienie wody do picia krowom wysokomlecznym. Przy wydajności 10 000 l mleka mogą one wypić w ciągu doby nawet do 150 l wody, podczas gdy krowy zasuszone tylko 30–50 l. Dlatego też dobrą praktyką jest umożliwienie krowom swobodnego dostępu do wody po zakończonym doju, aby mogły szybko uzupełnić ubytek płynów z organizmu. Na wyprodukowanie 1 l mleka krowa potrzebuje 4–5 l wody. W wypadku ograniczenia możliwości pobierania wody krowy reagują nie tylko spadkiem wydajności mlecznej i większym zużyciem paszy na jednostkową produkcję mleka, ale także zaburzeniami zdrowotnymi, zwłaszcza w rozrodzie.

Badania wykazały, że bydło mające swobodny dostęp do wody pobiera więcej paszy, co w konsekwencji gwarantuje lepsze wskaźniki produkcyjne. Należy jednak pamiętać, że stosowanie w żywieniu większych ilości pasz soczystych zmniejsza fizjologiczne zapotrzebowanie na wodę do picia. Przyjmuje się, że krowa na 1 kg suchej masy zawartej w spożytej paszy potrzebuje ok. 5 l wody pitnej.