Obecny rynek mleka zmusza producentów do maksymalizacji produkcji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów (remontu stada, kosztów zabiegów weterynaryjnych). Genetyczny potencjał produkcyjny najpopularniejszej w Polsce i na świecie rasy holsztyńsko-fryzyjskiej bardzo często wybiega ponad warunki przeciętnego polskiego gospodarstwa. Świadczyć mogą o tym wyniki pochodzące z oceny użytkowości mlecznej, które podają, że ponad 95 proc. populacji krów w Polsce to bydło rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej o potencjale produkcyjnym zbliżonym, a często przekraczającym 10 tys. kg mleka w laktacji, podczas gdy przeciętna wydajność krowy ocenionej wynosi nieco ponad 7 tys. kg mleka w laktacji. Jeszcze gorzej ma się sytuacja w stadach nieobjętych oceną z średnią wydajnością krów na poziomie ok. 4700, gdzie również dominują krowy rasy PHF. Bydło wymaga bardzo dobrych warunków utrzymania, żywienia oraz profesjonalnego zarządzania.

Adekwatne do ich potrzeb warunki utrzymania krów HF umożliwiają uzyskanie od nich wysokiej produkcji mleka przy względnie dobrych parametrach pozaprodukcyjnych (zdrowie, rozród, długowieczność). Natomiast niewłaściwe warunki ich utrzymania powodują wzrost częstości zachorowań, pogorszenie rozrodu, a w rezultacie pogorszenie długowieczności krów, a co z tym związane - wzrost kosztów produkcji mleka. Co więc należy zrobić, aby uniknąć takiej sytuacji? Podstawowym i najbardziej racjonalnym działaniem powinna więc być próba poprawy warunków utrzymania i żywienia posiadanych zwierząt. W wielu gospodarstwach przyniesie ona zakładany skutek, ale nie we wszystkich. Tam, gdzie warunki gospodarowania są utrudnione z przyczyn naturalnych (warunki klimatyczne i glebowe), trudno uzyskać świetnej jakości paszę objętościową i z przyczyn niezależnych od hodowcy, trudno jest tam zaspokoić potrzeby pokarmowe bardzo wymagających zwierząt.

Obecnie, przy dostępnych środkach można, próbować uzyskać satysfakcjonujące wyniki produkcji pasz, ale należy się liczyć z tym, że działania te będą bardzo kosztowne i nie zawsze uzasadnione ekonomicznie. Innym podjętym działaniem może być zakup zwierząt czystorasowych ras mlecznych o mniejszych wymaganiach utrzymania i żywienia oraz nieco niższym potencjale produkcyjnym.Jednak takie działanie również jest kosztowne, wiąże się ze stratami spowodowanymi aklimatyzacją zwierząt oraz niesie ryzyko zawleczenia do stada groźnych chorób zakaźnych bydła. Inne polskie rasy mleczne z kolei istotnie odbiegają cechami produkcyjnymi od bydła HF oraz pozostałych ras użytkowanych mlecznie o zasięgu ponadkrajowym. Poza wymienionymi wyżej metodami, istnieją również narzędzia hodowlane, które można stosować w doskonaleniu genetycznym krów w czystości rasy.