Projekt zaleca, aby mleko zbiorcze z tras obejmujących gospodarstwa przechowujące mleko dłużej niż odpowiednio 24 lub 36 godzin było badane w kierunku ogólnej liczby drobnoustrojów z częstotliwością raz/2 miesiące/trasę na etapie przyjęcia do zakładu. Częstotliwość tych badań powinna być określona w procedurach zakładowych.

Jeśli zakład do produkcji na rynek RU wykorzystuje mleko surowe lub śmietankę surową, które są systematycznie (nie rzadziej niż średnio 4 dni w tygodniu) dostarczane z innych zakładów uprawnionych do eksportu do Unii Celnej, każdej przesyłce powinien towarzyszyć dokument handlowy wystawiony przez zakład wysyłki zawierający informacje pozwalające na jej identyfikację: -nazwę i adres oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu dostarczającego surowiec, - nazwę i adres oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu, do którego dostarczany jest surowiec, - kolejny numer i datę wysyłki, opis partii wysyłkowej - rodzaj i ilość dostarczanego surowca; data(y) przyjęcia do zakładu dostarczającego surowiec, nr tanku, w którym mleko lub śmietanka były przechowywane, - nr rejestracyjny środka transportu oraz potwierdzenie, że partia surowego mleka lub śmietanki, której dotyczy dokument handlowy spełnia specyficzne wymagania strony rosyjskiej. Do każdej wysyłanej partii surowego mleka lub śmietany powinny być dołączane/dosyłane wyniki badań potwierdzające spełnienie przez surowiec rosyjskich kryteriów mikrobiologicznych.

Zakład wykonuje badania mikrobiologiczne mleka spożywczego i produktów mlecznych wywożonych do Federacji Rosyjskiej. Próbki do badań pobierane są przez lub w obecności urzędowego lekarza weterynarii oraz przekazywane do laboratoriów urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, laboratoriów akredytowanych zatwierdzonych w drodze decyzji Głównego Lekarza Weterynarii, krajowych laboratoriów referencyjnych lub państwowych instytutów naukowych. Wyniki badań przedstawiane są niezwłocznie urzędowemu lekarzowi weterynarii nadzorującemu zakład. Urzędowy lekarz weterynarii może poświadczać świadectwa na podstawie wyników „monitoringu mikrobiologicznego” prowadzonego przez zakład, jeżeli ma on opracowaną procedurę wycofywania produktów niezgodnych z rynku i sprawne funkcjonowanie tej procedury jest systematycznie sprawdzane.