Unia Europejska coraz poważniej dyskutuje nad sposobami odejścia od kwotowania produkcji mleka najpóźniej w2014 roku. Dla Polski jest to szczególnie ważne, gdyż jesteśmy jedynym krajem członkowskim, wktórym różnica między faktyczną produkcją awielkością kwoty narodowej przekracza 20 procent! W2004 r. przyznana Polsce kwota była oponad 20 proc. mniejsza od produkcji mleka, szacowanej wówczas na 11,9 mld litrów, aw2006 r. różnica ta wzrosła do 22 proc. Wżadnym innym kraju członkowskim różnice między produkcją mleka aprzydzieloną kwotą wmomencie przydzielania kwot nie były tak duże (w starych krajach członkowskich mieściły się wgranicach 1–3 proc.). Ujemne skutki sztywnego systemu kwot będą zatem dla Polski bardziej dotkliwe niż dla innych krajów.

Jest wiele ujemnych skutków obecnego sztywnego systemu kwotowania:

- niemożność wykorzystania posiadanych aktualnie przewag konkurencyjnych iwykorzystania potencjału produkcyjnego polskiego mleczarstwa;

- konieczność ograniczania produkcji mleka zpowodu procesów restrukturyzacyjnych, pociągających za sobą wzrost koncentracji itowarowości. Osiągnięcie stopnia koncentracji stad ipoziomu towarowości produkcji mleka zbliżonych do średniej 15 krajów Unii byłoby równoznaczne zkoniecznością ograniczenia produkcji mleka wPolsce do 9,5 mld l, awięc ookoło 18 proc. wporównaniu zprodukcją zlat 2005–2006;

- ograniczanie eksportu, aprzy zwiększeniu spożycia krajowego nawet konieczność importu mleka. Przy spożyciu krajowym około 9,6 mld l w2006 r., eksport przetworów mlecznych wynoszący wprzeliczeniu na mleko 2 mld l, był możliwy tylko dlatego, że ponad 2 mld l mleka było konsumowane wramach samozaopatrzenia. Tak wysoki eksport nie będzie możliwy bez utrzymania samozaopatrzenia na niezmienionym poziomie; 

- ograniczanie swobody podejmowania decyzji przez producentów, wyraźne utrudnianie dostosowywania się do sygnałów płynących zrynku ico najmniej zahamowanie procesu poprawy konkurencyjności polskiego mleczarstwa.

Konsekwencją utrzymania sztywnego systemu kwot do 2014 roku będzie marginalizacja polskiego mleczarstwa oraz utrata jego konkurencyjności, mimo że Polska ma dogodne warunki do produkcji mleka, będące podstawą niskich kosztów produkcji.