Podczas wczorajszego posiedzenia kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został omówiony projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów mleka. Jak podaje Ministerstwo, podstawą do stworzenia projektu była ustawa o finansach publicznych, przewidująca możliwość umarzania kary za nadprodukcję mleka.

W projekcie uchwały zakłada się, że na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) minister właściwy do spraw rynków rolnych, może na wniosek producenta mleka złożony za pośrednictwem, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dostawcy hurtowego, dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, wydawać decyzję w sprawie umorzenia w całości lub w części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat należnych od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 – czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warunki umorzenia

Jak czytamy na stronie internetowej www.minrol.gov.pl, możliwość umorzenia całości lub części kary za nadprodukcję będzie wynikać m.in. z statusu majątkowego bądź zmiany osobowości prawnej jednostki.

Przy rozpatrywaniu wniosku o umorzenie w całości lub w części spłaty należności będą brane pod uwagę przesłanki określone w art. 56 i 57 ustawy o finansach publicznych, tj. umorzenia będą stosowane w przypadku, gdy:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;