PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Nowe dojarnie

Na rynku urządzeń dojarskich pojawiła się nowa firmaDostępne w ofercie BouMatic hale udojowe to łatwo rozpoznawalne konstrukcje dojarni karuzelowych, „rybia ość” czy też „bok w bok”. Znacznie bardziej złożone, ale to chyba naturalne, pozostają tylko nazwy tych rozwiązań.

Trudne nazewnictwo

Trzeba przyznać, że nazwy urządzeń proponowanych przez BouMatic mogą powodować lekki zawrót głowy: Xpressway, Daytona rms-x Exterior, Slant-60 Parabone, FastLane II i inne. Pod każdą z nich kryją się określone konstrukcje. Przykładowo FastLane II to system stanowisk udojowych typu „rybia ość” w układzie od 2x4 do tak dużych, jak jest to potrzebne w gospodarstwie. Systemy stanowisk są wyposażane w odpowiednie elementy instalacji udojowej, gwarantującej spełnienie wymagań w zakresie osiąganej wydajności, poziomu zautomatyzowania czynności roboczych, np. przy zdejmowaniu aparatów udojowych ze strzyków wymienia, utrzymania czystości, dostępu do szczegółowych danych dotyczących krów i innych.

Wymagania te spełnia dojarnia BouMatic typu „bok w bok”, zainstalowana w gospodarstwie w Agassiz na zachodnim wybrzeżu Kanady. Ma 2x12 stanowisk i obsługuje stado 240 krów utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym. Dlaczego „side-by-side”, czyli „bok w bok”? W opinii zarządzającego farmą ten typ dojarni zapewnia nie tylko lepszy dostęp do wymienia, ale i sam układ stanowisk mieści się na mniejszej powierzchni. Dzięki temu część budynku przeznaczonego na halę udojową może być również mniejsza, co w trakcie projektowania i budowy przełożyło się na niższe koszty, jakie trzeba było ponieść na inwestycję.

Poczekalnie

dojarnia3.jpg

Autor: M. Gaworski

Opis: Krowy mogą opuszczać stanowiska udojowe w grupach po cztery sztuki.

Krowy są doprowadzane do dojarni przez dwie niezależne poczekalnie, z których każda obsługuje pojedynczy rząd stanowisk w hali udojowej. Poczekalnie w razie potrzeby można połączyć i wprowadzać krowy z danej poczekalni do rzędu stanowisk po przeciwnej stronie dojarni. Ma to szczególne znaczenie w wypadku doprowadzania większych grup technologicznych krów do hali udojowej, które jednorazowo nie mieszczą się w pojedynczej poczekalni. Każda z nich jest zamykana od tyłu bramką przystosowaną do ustawiania w położeniu poziomym i pionowym, a także wzdłużnego przesuwania. Ustawienie w położeniu poziomym umożliwia krowom wejście do poczekalni (pod bramką), zaś przestawienie do położenia pionowego pozwala na zamknięcie grupy zwierząt w poczekalni. Po uruchomieniu opcji wzdłużnego przesuwania bramki dojarz z kanału, w którym pracuje, może w prosty sposób doprowadzić krowy do rzędu stanowisk udojowych w hali. To, co jest wygodne dla dojarza, nie zawsze musi być wygodne dla krów, które w konsekwencji nadmiernego stłoczenia w poczekalni mogą odczuwać pewien dyskomfort. Takie są jednak cechy towarzyszące wykorzystaniu większości poczekalni dla krów w halach udojowych, niezależnie od ich producenta.

BouMatic gwarantuje dostęp do tak istotnych funkcji, jak automatyczne zdejmowanie aparatów udojowych, a także możliwość oddzielenia do niezależnych pojemników mleka od krów z mastitis lub bezpośrednio po wycieleniu. Poza tym zautomatyzowane są wszystkie funkcje mycia aparatów udojowych po zakończeniu doju każdej krowy, jak i stanowisk udojowych, korytek na odchody stałe i całej instalacji udojowej po zakończeniu pracy. Zastosowane w dojarni rozwiązania pozwalają na oszczędności w zużyciu wody. Woda pochodząca z indywidualnego mycia aparatów udojowych po doju każdej krowy jest dzięki układowi recyrkulacji ponownie wykorzystywana do spłukiwania stanowisk w hali po ich opuszczeniu przez poszczególne grupy krów. Istotna jest też możliwość zamontowania wymiennika ciepła w instalacji udojowej. Dzięki wstępnemu obniżeniu temperatury mleka w wymienniku ciepła osiąga się w efekcie znacznie mniejsze obciążenie instalacji roboczej schładzalnika, co daje mniejsze zużycie energii elektrycznej. Pochodząca z wymiennika podgrzana woda jest na farmie wykorzystywana do pojenia krów. Zainstalowanie wymiennika ciepła i osiąganie z tego tytułu korzyści wiąże się oczywiście z koniecznością poniesienia określonych kosztów. Wydatki te są uzasadnione w wypadku określonego poziomu produkcji mleka w gospodarstwie. Dlatego wyposażenie instalacji w wymiennik ciepła powinno być poprzedzone szczegółową kalkulacją finansową.

Komplet informacji

dojarnia2.jpg

Autor: M. Gaworski

Opis: Dojście do stanowiska udojowego nie nastręcza krowie trudności.

Obok wspomnianej wcześniej automatyzacji wybranych czynności roboczych, w ocenie działania każdej hali udojowej ważna jest również, a może przede wszystkim, wyczerpująca informacja. Dojarnie BouMatic, tak jak i inne nowoczesne dojarnie oferowane na rynku, są przystosowane do ciągłego monitorowania wielu szczegółowych wielkości, a wśród nich natężenia przepływu i ilości pozyskiwanego w czasie doju mleka, a także jego przewodności. Informacje o ilości udojonego jednorazowo mleka, porównywane w krótszym lub dłuższym czasie, stanowią podstawę do wnioskowania o potencjalnych problemach zdrowotnych krów i zmianach w ich wydajności. Pomiar przewodności mleka pozwala na wykrywanie stanów zapalnych wymienia krów i podobnie jak inne ważne parametry może być sygnalizowany kontrolką lub na wyświetlaczu panelu sterowniczego znajdującego się przy każdym stanowisku udojowym, a także drukowany na zbiorczym zestawieniu danych po każdym doju. Zestawienie to jest na ogół drukowane automatycznie zarówno po porannym, jak i wieczornym doju, więc w każdej chwili jest wgląd do aktualnego stanu stada krów mlecznych w gospodarstwie. Wgląd do innych, szczegółowych danych, w tym okresu laktacji, zmian w wydajności mlecznej, jakości mleka (na podstawie danych z laboratorium) znajduje się w bazie danych komputera obsługującego dojarnię i może być wydrukowany w dowolnej chwili oraz w dowolnym układzie, uwzględniającym przykładowo opcję tworzenia wykresów zależności analizowanych parametrów.

Zainstalowana w gospodarstwie dojarnia „bok w bok” 2x12 pozwala na wydojenie 60 krów w ciągu godziny w przypadku obsługi zwierząt przez jednego dojarza. W uzyskaniu takiej wydajności istotną rolę pełni możliwość korzystania z omówionego wcześniej systemu doprowadzania krów z poczekalni na stanowiska udojowe. Istotnym rozwiązaniem ułatwiającym pracę jest również opcja grupowego uwalniania krów ze stanowisk po zakończeniu doju. Rząd 12 stanowisk udojowych jest podzielony na trzy sekcje, w związku z czym po zakończeniu doju istnieje możliwość jednorazowego wypuszczenia czterech krów lub krotności tej liczby.

Serwis

Zaletą wyposażenia gospodarstwa w dojarnię BouMatic jest w opinii managera farmy doskonały serwis, który w warunkach kanadyjskich pozwala na skorzystanie z telefonicznych porad bezpośrednio „u źródła”, czyli w centrali firmy w Madison, w Stanach Zjednoczonych. Niezależnie od rozmowy telefonicznej w razie potrzeby przedstawiciel firmy przyjeżdża z USA w celu np. zainstalowania i sprawdzenia poprawności działania uzupełniającego oprogramowania komputera obsługującego dojarnię.

Obok obsługi „na wyższym szczeblu” prowadzony jest również systematyczny serwis techniczny przez osobę odpowiedzialną za utrzymanie stałej gotowości instalacji do doju. Przykładem działań związanych z utrzymaniem stałej gotowości jest m.in. wymiana gum strzykowych i inne czynności przeprowadzane na farmie przez wykwalifikowany personel firmy, co jest już zresztą swego rodzaju normą w zakresie wzajemnej współpracy. Czas dzielący wymianę gum strzykowych na poszczególnych farmach jest uwarunkowany częstotliwością ich wykorzystania do doju w ciągu dnia. Według przyjętych przez BouMatic standardów każda guma strzykowa jest przeznaczona do przeprowadzenia 1200 dojów. Na wymienionej farmie ze stadem 240 krów wymianę gum strzykowych przeprowadza się co dwa miesiące. Harmonogram obsługi gum jest tym samym zgodny ze standardami firmy, co zresztą można łatwo obliczyć. Jeśli każda guma strzykowa obsługująca pojedyncze stanowisko ma do wykonania 1200 dojów, a na jednym stanowisku dziennie dojonych jest 20 krów (10 w czasie doju porannego i 10 podczas doju popołudniowego, ponieważ stado liczy 240 krów, a dojarnia 24 stanowiska, czyli 240/24 = 10), więc czas wymiany gum wynosi 60 dni (1200 dojów/20 dojonych krów dziennie). Do innych, cyklicznie wymienianych części instalacji udojowej zalicza się także długi przewód mleczny łączący kolektor aparatu udojowego ze zbiornikiem, poprzez który mleko dopływa do przewodu odprowadzającego mleko do schładzalnika. Długi przewód mleczny jest wymieniany raz na rok.

Dzięki bogatej i jednocześnie zróżnicowanej ofercie produktów BouMatic nie ma w gospodarstwie problemu z dopasowaniem takich szczegółów, jak chociażby wielkość otworów gum strzykowych, do których wprowadzane są strzyki wymienia. Oferowane typoszeregi przedstawiają się następująco: 21, 23, 25 i 28 mm. Poza typową gumą, materiałem wykorzystywanym do produkcji wspomnianej części kubka udojowego jest również silikon, który wprawdzie podnosi czterokrotnie cenę pojedynczego kubka, tym niemniej jego trwałość kształtuje się na poziomie ok. 5000 dojów/kubek.

Nie tylko dojarnie

dojarnia.jpg

Autor: M. Gaworski

Opis: Obok standardowych rozwiązań, mleko w razie potrzeby może być również dojone do oddzielnych pojemników.

Charakterystyczna cecha wyposażenia dojarni BouMatic to uniwersalność. Firma systematycznie unowocześnia i udoskonala konstrukcje, co na ogół nie stanowi przeszkody w zainstalowaniu ich w starszych modelach hal udojowych. Unifikacja szeregu rozwiązań pozwala bowiem w pewnym zakresie na wzajemną wymienność danych elementów instalacji konstruowanych w różnym czasie.

Inną, ważną cechą BouMatic jest również kompleksowość, wyrażająca się ofertą wyposażenia gospodarstwa nie tylko w urządzenia udojowe, ale i inne elementy instalacji, w tym schładzalnik do mleka. We wspomnianym gospodarstwie, utrzymującym 240 krów, znajduje się zbiornikowy schładzalnik zamknięty BouMatic o pojemności 26 460 litrów. Taka wielkość może wzbudzać pewne zdziwienie, pojemności schładzalników tworzą bowiem na ogół typoszereg o pełnych liczbach, uwzględniając setki i tysiące litrów. Tymczasem, jeśli wymienioną liczbę podzieli się przez 3,78 (tyle litrów mieści się w jednym galonie), to okaże się, że w rzeczywistości pojemność schładzalnika wynosi dokładnie 7000 galonów. Schładzalnik o wymienionej pojemności wystarcza do przechowywania mleka przez dwa dni, z taką bowiem częstotliwością jest ono odbierane z gospodarstwa autocysterną.

Obok kompleksowości wyposażenia istotna jest również kompleksowość obsługi. Firma zapewnia dostęp lub pośredniczy w dostawie środków myjących i dezynfekujących, używanych w procesie doju na stanowiskach i mycia instalacji udojowej.

Dojarnie BouMatic w regionie Fraser Valley są bardzo rozpowszechnione i na równi z dojarniami DeLaval oraz Westfalia Surge zaliczają się do najpopularniejszych rozwiązań użytkowanych na danym obszarze. Największą dojarnią BouMatic zainstalowaną we Fraser Valley jest karuzelowa dojarnia wyposażona w 72 stanowiska dla krów, natomiast najmniejszą hala udojowa z czterema stanowiskami w układzie „tandem”.

Wizytówka firmy

BouMatic nie jest nową firmą na rynku urządzeń udojowych. Jej główna siedziba znajduje się  w Madison (w stanie Wisconsin), w Stanach Zjednoczonych. W Remicourt (Belgia) znajduje się jeden z zakładów produkcyjnych. Na początku tego roku firma ta przejęła duńskiego producenta urządzeń dojarskich Strangko. Dzięki otwieraniu się na rynki kolejnych krajów europejskich, w tym również w Polsce, na tegorocznych targach FARMA w Poznaniu można było zapoznać się z firmą i jej przykładową ofertą.

Oferta firmy znacznie wykracza ponad to, co można było zobaczyć w Poznaniu. Obok typowych instalacji udojowych, stanowiących wyposażenie głównie dojarni, dostępne są również profesjonalne systemy zarządzania stadem, a także urządzenia do schładzania mleka, usuwania obornika, utrzymania higieny w pomieszczeniach inwentarskich oraz systemy do wykrywania wczesnych oznak kulawizny wśród bydła i korekcji racic.

Źródło: "Farmer" 22/2007

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.158.30.219
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!