W wypadku wystąpienia podejrzenia białaczki u bydła rolnicy zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej, najbliższej lecznicy weterynaryjnej albo wójta. Rolnicy muszą udostępnić organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierzęta i zwłoki zwierzęce do badań i zabiegów weterynaryjnych, a także udzielić pomocy przy ich wykonywaniu.
Państwo finansuje pobieranie próbek krwi do badań diagnostycznych, badania diagnostyczne i postępowanie administracyjne powiatowego lekarza weterynarii w celu wydania decyzji administracyjnej dotyczącej: zablokowania stada z powodu wystąpienia choroby, usunięcia reagującego bydła ze stada, wypłaty odszkodowania za zwierzęta ubite z powodu enzootycznej białaczki, uznania stada za urzędowo wolne od tej choroby.

Rolnikowi należy się odszkodowanie ze środków budżetu państwa za bydło zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zwalczania. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia. Oblicza się je na podstawie średniej z trzech kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii i dwóch rzeczoznawców wyznaczonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z listy prowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii.

W wypadku zwierzęcia poddanego ubojowi, którego mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi, odszkodowanie pomniejsza się o kwoty uzyskane ze sprzedaży mięsa i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych od tego zwierzęcia. Odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje również za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania produkty pochodzenia zwierzęcego, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu. Wysokość tego odszkodowania oblicza się tak samo, jak w wypadku ubitych zwierząt.

Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez powiatowego lekarza weterynarii jest ostateczna. Jeżeli rolnik będzie z niej niezadowolony, może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego.
Osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, może przyznać nagrodę ze środków budżetu państwa.