Uzyskanie corocznie cielęcia od krowy, utrzymanie właściwego sezonu ocieleń oraz łatwe porody powinny stanowić priorytet każdego hodowcy bydła mięsnego. Niewłaściwa kondycja mamek powoduje wydłużenie okresu przestoju poporodowego, obniżenie żywotności nowo urodzonych cieląt, obniżenie ilości i jakości siary, a później mleka, zwiększenie odsetka trudnych porodów, prowadząc w rezultacie do obniżenia wagi odsadzeniowej cieląt. Punktowa ocena kondycji krów mamek (BCS - body condition scoring), podobnie jak w przypadku krów mlecznych, opisuje stopień otłuszczenia zwierzęcia wyrażony w punktowej ocenie. Kondycja jest więc przede wszystkim pomocna szczególnie w przypadku podejmowania decyzji żywieniowych w stadzie, ponieważ pełni rolę swoistego wskaźnika opisującego aktualny stan odżywienia krowy.

Dla bydła mięsnego najczęściej stosowana jest 9-stopniowa skala oceny, zgodnie z metodyką Whitmana i Richardsa. Ocena 1 we wspomnianej wcześniej skali oznacza kompletne wychudzenie (wyniszczenie) organizmu, natomiast ocena 9 - skrajne zapasienie. Cała procedura oceny kondycji krów mamek opiera się na wzrokowej analizie wybranych punktów na ciele zwierzęcia w celu określenia ilości zdeponowanego w ciele zwierzęcia tłuszczu podskórnego (okrywowego). Cel, który przyświeca wykonywaniu oceny BCS w stadzie bydła mięsnego, jest ściśle związany z sukcesem reprodukcyjnym, a więc decyduje o efekcie ekonomicznym prowadzenia stada.

KONDYCJA A PRODUKCYJNOŚĆ KRÓW MAMEK

Kondycja ciała mamek, szczególnie tych, których okres wycieleń przypada na wiosnę, bardzo mocno wpływa na produkcyjność stada. Wraz ze wzrostem stopnia poprawy kondycji krów do terminu zbliżającego się porodu stwierdzono, że okres anestrus postpartum (okres od wycielenia do pierwszej rui) ulega znacznemu skróceniu. Dobrze zależności te ilustruje tabela 1.

Krowy, które w momencie porodu charakteryzowały się kondycją równą lub niższą niż BCS

Wraz ze wzrostem kondycji krów do BCS = 5 w czasie trwania 90-dniowego okresu poporodowego nastąpił diametralny wzrost wskaźnika zacieleń. Inna analiza dotyczyła zależności między kondycją krów mamek w okresie okołoodsadzeniowym a wskaźnikami rozrodu w następującym po nim okresie reprodukcyjnym (tab. 2).