Okres zasuszenia krowy trwający 6-8 tygodni ma na celu regenerację gruczołu mlekowego, przygotowanie do porodu i intensywnej produkcji mleka po wycieleniu. Ostatnie trzy tygodnie przed ocieleniem i po ocieleniu nazywane są tzw. okresem przejściowym. W tym okresie zwiększa się zapotrzebowanie energetyczne zwierzęcia przy malejącej zdolności pobrania paszy, dlatego ważne jest aby w okresie przejściowym, doprowadzić do maksymalnego pobrania suchej masy dawki (DMI) przez krowę.

Wyróżnia się trzy postacie kwasicy: podkliniczną (subkliniczną), kliniczną oraz metaboliczną. Podkliniczna kwasica obejmuje głównie całe stado zwierząt lub grupę technologiczną, a nie pojedyncze osobniki. Kwasica występuje w momencie spadku odczynu płynnej treści żwacza do wartości 5,5 (optymalne pH oscyluje w granicach 6,5-7,0), przez okres kilku godzin od zadania paszy.

Prawidłowy (fizjologiczny) odczyn płynu żwacza regulowany jest głównie przez ślinę – naturalny bufor. Skutkiem zmiany pH treści żwacza jest zmniejszenie jego motoryki, spadek apetytu co w konsekwencji przekłada się na niższą produkcję mleka. W wyniku wystąpienia kwasicy obserwuje się wyraźnie obniżoną zawartość tłuszczu w mleku.

Przyczyną kwasicy są błędy żywieniowe prowadzące do zaburzeń w procesie bakteryjnej fermentacji w przedżołądkach. Bezpośrednią przyczyną wystąpienia kwasicy u krów jest podawanie zbyt dużych ilości łatwostrawnych węglowodanów niestrukturalnych, przy nadmiernym rozdrobnieniu pasz i niedoborze włókna strukturalnego.

Również nagła zmiana dawki pokarmowej może być przyczyną tego schorzenia. Uważa się także, że sortowanie paszy przez krowy ze stołu paszowego powoduje nadmierne zakwaszenie treści żwacza (zwiększone pobranie skrobi przy braku suchej masy) i wystąpienie podklinicznej kwasicy.

Podczas okresu zasuszenia, krowy otrzymują dawkę żywieniową opartą na paszach objętościowych o wysokiej zawartości włókna i NDF oraz niskiej koncentracji energii. Ze względu na brak skrobi, w treści żwacza spada populacja bakterii rozkładających tą substancję, natomiast zwiększa się ilość bakterii celulolitycznych (ze względu na wzrost włókna). Dochodzi do zaburzenia proporcji mikroorganizmów żwacza. W momencie nagłej zmiany dawki pokarmowej poprzez zastosowania dużych ilości pasz treściwych w pierwszych tygodniach laktacji, bardzo szybko wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia kwasicy żwacza.