Zadawanie pasz objętościowych charakteryzuje się większą tolerancją błędu ze względu na duże ich ilości pobierane w ciągu doby przez krowę. Jeżeli pasza zadawana jest w systemie TMR, wówczas istnieje możliwość dokładnego wyliczenia ilości każdej z pasz na daną sztukę. Jeśli jednak dawkowanie kiszonek czy też siana następuje w systemie tradycyjnym, czyli ręcznie, opiera się zazwyczaj na orientacyjnej ilości, bo mało kto waży kiszonkę przed każdym podaniem na stół paszowy. W przypadku pasz objętościowych trudno też mówić o ich przedawkowaniu, gdyż krowa ma ograniczoną zdolność pobrania suchej masy. Odmienna sytuacja dotyczy z kolei pasz treściwych - tu tolerancja błędu jest znacznie mniejsza. Już jednorazowa podaż zbyt dużej ilości paszy treściwej może zaburzyć pracę układu pokarmowego, destabilizując pH żwacza, czego skutkiem może być kwasica. Z kolei nadpodaż pasz treściwych w dłuższym wymiarze czasu może powodować nadmierny wzrost kondycji ciała, szczególnie w końcowej fazie laktacji, co zwiększa ryzyko ciężkich porodów oraz występowania chorób metabolicznych w k olejnej laktacji.

DZIELIĆ TREŚCIWE?

Powyższe pytanie dla świadomego hodowcy jest raczej pytaniem retorycznym. Należałoby raczej zapytać: na ile porcji dawkować pasze treściwe? Krótko mówiąc: na jak najwięcej! Dzięki podzieleniu dziennej dawki paszy treściwej na kilka odpasów ograniczamy do minimum wahania pH w żwaczu, a co za tym idzie - ograniczamy tym samym ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza. Oczywiście, takie działania wiążą się ze znacznym zwiększeniem nakładów pracy wynikającym z większej liczby wizyt w oborze.

Tu jednak z pomocą przychodzą urządzenia i systemy umożliwiające automatyczne zadawanie pasz treściwych we wskazanym czasie i z określoną częstotliwością. Urządzenia te zazwyczaj łączą się z systemem zarządzania stadem, w którym zintegrowane są dane o posiadanych zwierzętach, na podstawie których dobierana jest odpowiednia dawka pokarmowa pokrywająca aktualne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Należy podkreślić, że wszelkie urządzenia do zadawania pasz treściwych stosowane są przede wszystkim w oborach, w których krowy żywione są mieszanką PMR (Partly Mixed Ration). W tym systemie istnieje jedna dawka bazowa dla krów w laktacji obliczona na średnią wydajność krów w stadzie, np. 25 kg mleka dziennie. Natomiast krowy, które produkują powyżej średniej, są premiowane dodatkową dawką pasz treściwych. System automatycznego zadawania pasz treściwych można również z powodzeniem stosować w oborach z tradycyjnym (ręcznym) systemem zadawania pasz. Z kolei gospodarstwa, które zdecydowały się na podział stada na grupy technologiczne, zazwyczaj w żywieniu bydła wykorzystują system żywienia TMR (Total Mied Ration), czyli wszystkie komponenty dawki spożywanej w ciągu doby przez krowę po wymieszaniu trafiają na stół paszowy. Zwierzęta nie dostają już dodatkowych porcji pasz treściwych, więc urządzenia do tego celu stworzone są dla nich zbędne.