Dla każdej grupy bydła utrzymywanego w gospodarstwie należy uwzględnić odpowiadające im zasady żywienia, a następnie ułożyć dawki pokarmowe, które będą podstawą do sporządzenia ogólnego bilansu pasz w gospodarstwie.

Jeśli nie zamierzamy zwiększać liczebności stada lub/i dokonywać zmian w dawkach pokarmowych (zmniejszać lub zwiększać udziału komponentu w dawce pokarmowej), to określając zapotrzebowanie, można kierować się tym, czy ilość tego komponentu w poprzednim roku była wystarczająca czy też nie. Najbardziej precyzyjną metodą określenia ilości paszy, którą musimy dysponować w ciągu roku, aby zapewnić zwierzętom właściwe żywienie, jest oszacowanie zapotrzebowania na podstawie dawek pokarmowych. Dawka pokarmowa to zestawienie ilościowe poszczególnych pasz, które zapewniają pokrycie zapotrzebowania na składniki pokarmowe zwierzęcia w ciągu doby (zagadnienie to omówimy szczegółowo w kolejnych numerach "Farmera"). Żywienie krów mlecznych jest zróżnicowane w zależności od okresu laktacji oraz jego stanu fizjologicznego (np. krowy w laktacji czy zasuszone). Jeżeli w gospodarstwie jest mało krów, to łatwo je traktować indywidualnie. Przy większej liczbie zaś, należałoby pogrupować je według ilości produkowanego mleka.

W gospodarstwie specjalizującym się w produkcji mleka wyróżnia się poszczególne grupy zwierząt:

cielęta,

jałówki (młodsze i starsze oraz cielne),

krowy mleczne, będące w pierwszych 100 dniach laktacji (1-100 dni od ocielenia),

krowy mleczne, będące w drugich 100 dniach laktacji (101-200 dni od ocielenia),

krowy mleczne, będące w ostatnich 100 dniach laktacji (201-305 dni od ocielenia),

krowy zasuszone, będące w okresie 8-2 tygodni przed ocieleniem,

krowy zasuszone, będące w okresie od 2 tygodni przed ocieleniem do ocielenia.

Aby nie popełnić błędu w bilansowaniu dawek pokarmowych, warto skorzystać z pomocy doradcy żywieniowego. Oto konkretny przykład sporządzania bilansu pasz w oparciu o następującą krowę mleczną:

masa ciała - 620 kg,

produkcja mleka - 25 kg, o zawartości 4,25 proc. tłuszczu i 3,25 proc. białka.

Stado żywione TMR - dawka pokarmowa pozostaje jednakowa w okresie całego roku.