Farmer.pl: Czemu mają służyć wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej buhajów, które Pan wykonuje?

Dr Z. Choroszy: Ocenę wartości użytkowej i hodowlanej buhajów ras mięsnych Instytut Zootechniki-PIB prowadzi od niedawna. Na podstawie umowy z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego z dnia 2 lipca 2007 r. w Instytucie opracowano i wdrożono do praktyki hodowlanej metodę oceny wartości użytkowej buhajów ras mięsnych na podstawie ich oceny osobniczej. Wyniki oceny tych buhajów za rok 2007 zostały już opublikowane na stronie internetowej Instytutu www.buhajemiesne.izoo.krakow.pl . Ocenę wartości hodowlanej buhajów ras mięsnych na podstawie użytkowości własnej (BLUP-Animal Model) Instytut będzie realizował w ramach programu wieloletniego. 

Farmer.pl: Czemu mają służyć wyniki oceny?

Dr Z. Choroszy: Zgodnie z ustawą hodowlaną z dnia 29 czerwca 2007 r. w sztucznym unasienianiu wykorzystuje się reproduktory ocenione m. in. na podstawie wyniku oceny własnych cech użytkowych, ich rozwoju osobniczego i poddane ocenie wartości hodowlanej. Stąd podjęliśmy intensywne prace, aby w 2008 roku Stacje Hodowli i Unasieniania mogły już zakupić od hodowców określoną ilość młodych buhajów, najwyżej ocenionych i usytuowanych w rankingu. Ważnym aspektem praktycznym oceny jest również przekazanie wszystkim hodowcom bydła mięsnego informacji o wartości użytkowej i hodowlanej buhajów wyhodowanych w ich własnych stadach. Część z tych buhajów będą oni używali do rozrodu w swoich stadach, część z tych reproduktorów będzie sprzedana innym hodowcom i niestety część zostanie sprzedana na rzeź, nie znajdując nabywcy.

Farmer.pl: Czy Pana zdaniem rolnicy chętnie i coraz częściej korzystają z Pana pracy przy powiększaniu stada i rozwijaniu hodowli?