Okres międzywycieleniowy (OMW) jest to czas, mierzony w dniach, między dwoma następującymi po sobie ocieleniami. Standardowy OMW wynosi 365 dni z zasady uzyskania jednego cielęcia od krowy w roku.

Odejście od standardowej jego długości jest uzasadnione w dwóch przypadkach, gdy krowa charakteryzuje się wysoką, ponadprzeciętną wydajnością mleczną, zasadne jest wydłużenie laktacji, a co więcej nie przystępowanie do rozrodu. Wysoka wydajność mleczna przyniesie wyższy zysk z tytułu sprzedaży mleka, jednocześnie powodując, że skuteczność zabiegów inseminacji będzie niska, a przystępowanie do rozrodu zupełnie bezsensowne.

Drugim uzasadnionym powodem odejścia od standardów okresu międzyocieleniowego jest przypadek, gdy krowa ma niską wydajność mleczną, w takim przypadku korzystne będzie skrócenie okresu międzyocieleniowego do długości poniżej roku, a dochodowość  gospodarstwa może być podniesiona przez uzyskanie drugiego cielęcia w ciągu roku (12 miesięcy).

Najczęściej obserwowany jest jednak wydłużony okres międzyocieleniowy, co jest spowodowane tym, że w strukturze rasowej krów wykorzystywanych mlecznie 95 proc. stanowią krowy o wysokim potencjale produkcyjnym – holsztyńsko-fryzyjskie.

Innym powodem przedłużonych laktacji jest niedostosowanie potencjału produkcji krów do warunków panujących w gospodarstwie (utrzymanie, żywienie) oraz szeregiem powikłań (ketoza, zaleganie poporodowe), które będą wpływać na niższe wyniki w rozrodzie. Podobał się artykuł? Podziel się!