Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało, aby wypłatę środków przeprowadziła Agencja Rynku Rolnego na podstawie szczegółowych zasad określonych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które zostałoby wydane na podstawie art. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Resort rolnictwa rozważa wypłatę środków finansowych w odniesieniu do producentów posiadających gospodarstwa o średniej skali produkcji, tj. do producentów, którzy w roku kwotowym 2008/2009 byli właścicielami kwot mlecznych w wysokości od 50 do 200 ton. W ramach tej grupy MR i RW zastanawia się nad przyznaniem płatności wszystkim producentom lub przyznaniem płatności producentom, którzy nie ukończyli 40. roku życia.

Przy założeniu, że beneficjentami dodatkowego wsparcia finansowego będą wszyscy producenci posiadający kwoty mleczne w przedziale od 50 do 200 ton, płatności otrzymałoby ponad 47 tys. producentów, tj. 22,5% ogółu producentów mleka. Producent będący właścicielem kwoty w wysokości 50 ton, 100 ton albo 200 ton otrzymałby odpowiednio 988 zł, 1.975 zł albo 3.950 zł. Zakładając natomiast ograniczenie dostępu do środków finansowych jedynie do producentów mleka, którzy nie ukończyli 40. roku życia, liczba beneficjentów wsparcia maleje do ponad 17 tys. dostawców, a wartość wsparcia finansowego wzrasta prawie trzykrotnie. Producent będący właścicielem kwoty mlecznej w wysokości 50 ton, 100 ton albo 200 ton otrzymałby w takim przypadku odpowiednio 2.728 zł, 5.457 zł albo 10.914 zł (podane kwoty mają charakter wstępny i szacunkowy).

Zdaniem zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozwiązanie rozdysponowania dostępnych środków wsparcia nie do końca koresponduje z oczekiwaniami polskich producentów mleka.

Dlatego też samorząd rolniczy proponuje objęcie wsparciem producentów mleka, którzy w roku kwotowym 2008/2009 byli właścicielami kwot mlecznych w wysokości od 20 do 200 ton, bez względu na wiek beneficjentów omawianego wsparcia, z województw objętych Programem Wsparcia dla rolników utrzymujących krowy w województwach Polski południowo-wschodniej przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009 oraz objęciem wsparciem producentów mleka, którzy w roku kwotowym 2008/2009 byli właścicielami kwot mlecznych w wysokości od 100 do 200 ton, bez względu na wiek beneficjentów omawianego wsparcia, z pozostałych województw