Dofinansowanie z European Erasmus+ Key Action 2 Fund zostało przyznane konsorcjum, w składzie: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (Polska),  Galway i Mayo Institute of Technology (Irlandia), University of Bedfordshire (Wielka Brytania) oraz CEJA – Europejska Rada Młodych Rolników.

Połączenie wiedzy akademickiej oraz przemysłu poszczególnych członków konsorcjum pozwoli na osiągnięcia celów projektu: wzmocnienie powiązań międzynarodowych, pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości w społecznościach obszarów wiejskich.

Konsorcjum będzie odpowiedzialne za zbadanie obecnie funkcjonujących łańcuchów dostaw żywności w Europie oraz za zdefiniowanie innowacyjnych rozwiązań. Pomoże osiągnąć jak najkrótszy łańcuch dostaw żywności, obniżając koszty dla małych producentów oraz ułatwiając współpracę z innymi podobnie myślącymi producentami żywności.

Głównym rezultatem projektu będzie zaprojektowanie i realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe (poziom 4) producentów żywności. Celem szkoleń będzie  wykształcenie umiejętności "miękkich", które umożliwią większą kontrolę nad prowadzoną działalnością, promowanie i implementacja innowacji, tworzenia miejsc pracy i przeniesienie zysków na początek łańcucha. Szkolenia zostaną zaprojektowane i przeprowadzone, a następnie rozpowszechnione w całej Unii Europejskiej za pośrednictwem partnerskich instytucji dydaktycznych.

Istotnym efektem projektu będzie, także rozwój internetowego portalu, który umożliwi przepływ i wymianę wiedzy, najlepszych praktyk między edukacją i praktyką, które pozwalają producentom żywności ze sobą współpracować.

Pomoc dla sprzedaży bezpośredniej

CEF to dwuletni projekt, który rozpoczął się w styczniu 2017 roku i będzie skierowany do naukowców i przedsiębiorców produkujących żywność.  Jego niezaprzeczalnym celem będzie zbudowanie wzajemnych relacji, prowadzenie wspólnych badań oraz wpracowanie pilotażowego programu szkoleniowego z producentami żywności w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Polski dla  Europy.