W ubiegłym roku średnia cena skupu mleka w krajach UE wyniosła 31,77 euro/100 kg i była o prawie 12 proc. wyższa niż rok wcześniej. Najwyższą cenę za mleko płacono na Cyprze – 40,6 euro/100 kg,a najniższą na Litwie – 20,4 euro/100 kg. Dla Polski średnia cena skupu mleka w 2007 r.wynosiła 25,03 euro/100 kg. W porównaniu z 2006 r. wzrosła ona o ponad 18 proc., mimo to w dalszym ciągu jest jedną z niższych w krajach członkowskich UE.

Wyższe ceny

Chów bydła mlecznego i produkcja mleka jest w naszym kraju ważną gałęzią produkcji rolniczej. Dużym problemem dla polskiego mleczarstwa jest jednak rozdrobnienie produkcji mleka. Według badania przeprowadzonego przez GUS w czerwcu 2007 r., spośród gospodarstw indywidualnych utrzymujących krowy aż 44,2 proc. posiadało tylko jedną krowę, natomiast zaledwie 4,1 proc. utrzymywało 20 krów i więcej. W porównaniu z czerwcem 2006 r. zmniejszył się jednak odsetek gospodarstw z 1–4 krowami, wzrósł natomiast udział gospodarstw z większymi stadami. Koncentracja chowu krów to jeden z najważniejszych czynników prowadzących do obniżenia jednostkowych kosztów i wzrostu opłacalności oraz konkurencyjności produkcji mleka.

W 2006 r. średnioroczna cena skupu mleka była zbliżona do odnotowanej w 2005 r.i wynosiła 93 gr za litr (wg GUS). Ubiegły rok był znacznie korzystniejszy, gdyż średnia cena mleka w skupie wynosiła 1,07 zł za litr i w stosunku do 2006 r. wzrosła o 15,3 proc. Wzrost ceny rozpoczął się już w pierwszych miesiącach i trwał nieprzerwanie cały rok, nawet w miesiącach letnich, w których rośnie podaż mleka do skupu. Wyższe ceny to skutek mniejszej niż przed rokiem podaży mleka, przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ten surowiec. Dostosowanie produkcji mleka do obowiązujących limitów oraz wycofanie się części gospodarstw, które nie zdołały osiągnąć wymaganych standardów weterynaryjnych, spowodowało, że od końca 2006 r. notowane są spadkowe tendencje w chowie krów mlecznych. Spadek pogłowia zwierząt w dużym stopniu rekompensowany jest jednak przez wyższą wydajność krów w wyniku doskonalenia stad krów mlecznych.