Najnowsze dane GUS wskazują, że pogłowie bydła w czerwcu 2017 r. wyniosło 6 143,1 tys. sztuk, co stanowiło wynik wyższy o 3,4 proc. w stosunku do czerwca ubiegłego roku.

Wzrost ogólnej liczebności stada bydła wynikał ze zwiększenia pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 8,0 proc. i bydła dorosłego o 3,3 proc. Nieznaczny jedynie spadek pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 0,4 proc.

W przełożeniu na liczby, pogłowie bydła ogółem wzrosło o 204,1 tys. sztuk. Liczebność krów zwiększyła się w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku o 42,2 tys., osiągając poziom 2 374,4 tys. sztuk.

Struktura stada bydła ogółem, uwzględniając udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2017 r. prezentowała się następująco:

- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28,0 proc.,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 27,7 proc.,
- krowy - 38,7 proc.,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,6 proc.

Według analityków zarejestrowany w czerwcowym badaniu wzrost pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat, wskazuje na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła opasowego.

Najwyższy udział w krajowym pogłowiu bydła wykazały województwa: mazowieckie (18,3 proc.), podlaskie (16,6 proc.) i wielkopolskie (16,4 proc.). Z kolei najmniejszy udział miały województwa: lubuskie (1,3 proc.), podkarpackie (1,5 proc.), zachodniopomorskie (1,6 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!