Z nastaniem wysokich temperatur, producenci mleka, zauważają obniżenie poziomu tłuszczu w sprzedawanym surowcu. Analizując ten parametr, możemy zaobserwować okresowe wahania w jego poziomie. Zmiany te, powodowane są różnymi czynnikami, działającymi bezpośrednio, bądź pośrednio.

Ogólny, niski stan tłuszczu w populacji krów rasy PHF, można tłumaczyć, wieloletnią selekcją w kierunku zwiększenia wydajności mlecznej oraz wzrostu zawartości białka w surowcu. Praca hodowlana u tej rasy, powoduje obniżenie poziomu tłuszczu w mleku z przyczyn ekonomicznych. Prawidłowy poziom tłuszczu, powinien kształtować się na poziomie 3,7 – 4,2 proc.

Niższe wartości, zwykle są skutkiem nieprawidłowości w syntezie tego składnika mleka. Należy pamiętać że prekursorami tłuszczu, są kwasy tłuszczowe, pochodzące głównie z pasz objętościowych. Bezpośrednio na poziom lipidów w mleku ma więc wpływ to, co krowa pobierze. Stan tłuszczu w mleku może być również ostrzeżeniem, że nasze stado zagrożone jest kwasicą. Czynnikiem działającym pośrednio może być stres cieplny.

Żywienie, a poziom tłuszczu

Żywienie krów dawką z zawartością pasz treściwych, przewyższającą procentową ilość pasz objętościowych w s.m., może skutkować obniżoną zawartością tłuszczu w mleku. Także pasze objętościowe, niskiej jakości mogą działać w taki sposób.

Wpływ na obniżenie poziomu tłuszczu, może mieć również skarmianie ziarna kukurydzy, zarówno kiszonego jak i w formie śruty. Jest to spowodowane zawartością w kukurydzy nienasyconych kwasów tłuszczowych.

W przypadku prowadzenia wypasu, na poziom tłuszczu w mleku, wpływ może mieć skład gatunkowy runi jak i faza wegetacji i nawożenie. Młode trawy, zawierają mniej włókna oraz kwasów tłuszczowych od roślin w późniejszej fazie wegetacji.

Kwasica

Niski poziom tłuszczu, którego zawartość, jest równa zawartości białka lub niższa, może świadczyć o wystąpieniu subklinicznej kwasicy żwacza.  W takim wypadku należy zasięgnąć rady doradcy żywieniowego, który zbada strukturę dawki, pozostałości pasz w kale. Można również poddać analizie płyn żwaczowy.

Sortowanie pasz w czasie upałów