Od 1 stycznia 2013 weszły w życie przepisy obszaru C zasad wzajemnej zgodności, dotyczące dobrostanu zwierząt. Wymogi te mają zapewnić zwierzętom godne warunki utrzymania oraz poprawić stan ich zdrowia.

Obszar C zasad wzajemnej zgodności obejmuje  minimalne normy ochrony cieląt oraz ochronę zwierząt gospodarskich.

1) Ogólne wymogi dobrostanu zwierząt z zakresu utrzymania:

–  zapewnienia swobody ruchu (kładzenia się, wstawania, oczyszczania się);
–  schronienia  przed drapieżnikami oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi    (opady atmosferyczne, silny wiatr) zwierzętom utrzymywanym w systemie otwartym;
–  oświetlenia budynku w sposób odpowiadający dla potrzeb zwierząt;
–  wentylacji budynku (minimalizacja powstawania kurzu, utrzymanie nieszkodliwego poziomu gazów: dwutlenku węgla, amoniaku);
– żywienia dostosowanego do potrzeb, kierunku użytkowania, wieku, gatunku; zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej;
– wykorzystanie urządzeń do karmienia i pojenia wykonanych z materiałów nieszkodliwych dla zwierząt i ludzi oraz utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym i sanitarnym;
–  jak najwcześniejsze podanie siary noworodkom;
–  zapewnienie natychmiastowej opieki i pomocy weterynaryjnej chorym zwierzętom;
–  codziennej kontroli zwierząt (utrzymywane w budynkach: cielęta dwa razy dziennie, pozostałe raz dziennie; utrzymywane w systemie otwartym: cielęta raz dziennie, pozostałe tak często jak to jest możliwe lub konieczne);
–  wykonywanie zabiegów weterynaryjnych tylko przez osoby do tego uprawnione.

2) Wymogi dotyczące cieląt:

– zapewnienia odpowiedniej powierzchni (1,5 m2 na cielę o masie do 150 kg; 1,7 m2 na cielę o masie 150 – 220 kg; 1,8 m2 na cielę o masie powyżej 220 kg; 5 m2 na cielę w systemie otwartym);
– do 8 tygodnia życia cielęta mogą być utrzymywane w kojcach indywidualnych, grupowych lub budkach z wybiegiem;
– przestrzeganie zakazu wiązania i zakładania kagańca (wyjątek stanowi czas pojenia cieląt utrzymywanych grupowo lecz nie dłużej niż godzina).

Stosowanie zasad wzajemnej zgodności jest obowiązkowe dla wszystkich rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, płatności ONW, program rolnośrodowiskowy, płatności z tytułu zalesiania gruntów.

W przypadku nie spełnienia zasad wzajemnej zgodności płatności będą redukowane proporcjonalnie do naruszeń.

Podobał się artykuł? Podziel się!