Produkcja bydła mięsnego w Polsce pozostaje perspektywiczną, aczkolwiek nadal dość ospale rozwijającą się gałęzią produkcji. Krajowy sektor produkcji bydła zdominowany jest przez producentów mleka. Wśród całej gamy różnorodnych systemów produkcji bydła mięsnego tylko dwa mają szersze, gospodarcze znaczenie w naszym kraju. Pierwszy z nich, najbardziej popularny, to opas cieląt pochodzących ze stad bydła mlecznego do wysokich mas ciała. Natomiast drugi, reprezentowany przez zdecydowanie węższe grono hodowców i producentów, to produkcja bydła czystorasowego. Biorąc pod uwagę wyraźnie zaznaczającą się segmentację rynku wołowiny, istnieje potrzeba dostosowania technologii produkcji do potrzeb odbiorców. Jedynie dobrej jakości materiał opasowy, który jest w stanie sprostać oczekiwaniom odbiorców i konsumentów, pozwoli osiągać zadowalające efekty ekonomiczne. Poniżej przedstawiam charakterystykę wybranych, najbardziej popularnych w Europie systemów produkcji bydła użytkowanego w kierunku mięsnym.

SYSTEMY OPASU BUHAJÓW

Podstawowy system opasu buhajków polega na doprowadzeniu odsadków pochodzących ze stad mięsnych do wagi ubojowej przed osiągnięciem przez nie 16. miesiąca życia. Taki materiał rzeźny znajduje swoich odbiorców głównie w Wielkiej Brytanii. W wielu krajach europejskich ubój buhajków w takim wieku kwalifikuje je do wejścia do systemów jakości wołowiny, co wiąże się ze specjalną premią dla producenta. Należy jednak mieć na uwadze, że materiał (odsadki), który kwalifikuje się do intensywnego opasu, musi spełniać określone kryteria. Do tego modelu opasu powinno wybierać się jedynie te cielęta, które w okresie od urodzenia do odsadzenia uzyskały przyrosty powyżej 1,25 kg/dzień.