Rekultywacja pastwisk przed sezonem wypasu jest najlepszym sposobem na zwiększenie plonu uzyskiwanego z użytków zielonych. W obecnej sytuacji, gdy ceny gruntów są na bardzo wysokim poziomie, a pasza z powodu zmiennych warunków pogodowych potrafi kosztować krocie, powinniśmy dążyć, aby nasze pastwiska były utrzymywane w j ak najwyższej kulturze.

PODSIEW

Przystąpienie do podsiewu powinno być poprzedzone oceną użytków zielonych prowadzoną pod kątem składu botanicznego runi oraz ogólnego stanu darni. Analiza polega na rozpoznaniu gatunków roślin porastających użytek. Ważna jest ilość poszczególnych roślin pastewnych, ziół oraz chwastów z wyróżnieniem tych najbardziej uciążliwych.

Po podjęciu decyzji o podsiewie przystępujemy do wyboru mieszanki odpowiedniej do naszych potrzeb. Odradzamy zakup przypadkowego materiału, o niewiadomej jakości i pochodzeniu. Także procentowy skład poszczególnych komponentów powinien uwzględniać warunki siedliskowe oraz sposób użytkowania. Przy wyborze materiału do podsiewu ważnym kryterium jest typ gleby, na której zlokalizowane jest pastwisko: organiczny bądź mineralny, a następnie panujące warunki wodne, np. nadrzeczne wilgotne, okresowo wilgotne czy suche. Sprzedawcy posiadają w swojej ofercie gotowe mieszanki na różnego rodzaju stanowiska, mogą także skomponować mieszankę pod konkretnego odbiorcę.

Zalecany termin siewu przypada na wczesną wiosnę. Jeśli warunki w tym czasie nie sprzyjają podsiewowi, to kolejnym terminem odpowiednim do przeprowadzenia tego zabiegu jest 3. dekada sierpnia, kiedy to stara ruń jest już pod koniec wegetacji i nie stanowi dużej konkurencji dla nowych wsiewek.

Najprostszą metodą jest siew po wcześniejszym zbronowaniu runi i następującym po nim wałowaniu. Siew można przeprowadzić siewnikiem zbożowym lub rozsiewaczem nawozów. Najlepszą, ale i bardziej kosztowną metodą jest podsiew specjalistycznymi siewnikami, które pasowo wycinają lub sprężynują darń i w tak przygotowane podłoże wsiewają nasiona.

Podsiew bezpośrednio w starą darń, bez stosowania herbicydów, ma swoje uzasadnienie, gdy w runi brak jest lub występuje niski udział traw wysokich, traw niskich oraz roślin motylkowych, a także nie występują trudne do zwalczania chwasty. Gdy chwasty oraz zioła stanowią ponad 30 proc. poszycia, celowe jest stosowanie siewu po wcześniejszym użyc iu herbicydu.

WAŁOWANIE

Wałowanie jest zabiegiem nieodzownym na glebach pulchnych, do których zalicza się gleby torfowe i niektóre gleby

mineralne. Na takich stanowiskach w czasie zimy ziemia podnosi się w wyniku zamarzania. Skutkiem tego korzenie roślin stanowiących darń tracą kontakt z glebą, przez co pobieranie wody i składników pokarmowych jest zaburzone.