Kliniczna forma kulawizn jest jedną z głównych przyczyn strat finansowych hodowców i producentów bydła mlecznego, spowodowanych obniżeniem produkcyjności zwierząt, pogorszoną płodnością oraz dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością dodatkowej obsługi zwierząt, ich leczeniem oraz przedwczesnym brakowaniem. Łączne straty związane z wystąpieniem kulawizn mogą przekraczać nawet 1200 zł/szt./rok. W Wielkiej Brytanii przeciętnie notowanych jest ok. 55 przypadków kulawizn na 100 krów na rok. Średni koszt wystąpienia pojedynczej kulawizny wynosi 178 funtów, a roczne straty w stadzie 100 krów to ok. 10 000 funtów, uwzględniając koszt wykonania zabiegu korekcji racic (ok. 10 funtów).

Zbyt duży, przekraczający 10 proc. stada, odsetek krów wykazujących ewidentne objawy kulawizn jest sygnałem wskazującym na niewłaściwy dobrostan krów spowodowany niedostosowaniem warunków utrzymania krów do ich podstawowych behawioralnych i fizjologicznych potrzeb. Badania jednoznacznie wskazują na wzrost problemów związanych z wystąpieniem dysfunkcji układu ruch w ostatnich 10 latach, spowodowany głównie wzrostem intensywności produkcji i koncentracją zwierząt. W ponad 90 proc. głównym powodem wystąpienia kulawizn w stadzie krów są problemy z racicami. Dlatego wczesna detekcja oraz zapobieganie wystąpieniu tych problemów w stadzie są ważnymi elementami prowadzenia współczesnego stada bydła mlecznego. Głównym narzędziem w profilaktyce schorzeń racic są rutynowa ich pielęgnacja oraz właściwie i terminowo przeprowadzona korekcja.

JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ KOREKCJĘ RACIC?

Korekcja racic powinna być standardowo wykonywana w stadzie 1-2 razy w roku. Dodatkowe zabiegi należy przeprowadzać na bieżąco w zależności od potrzeb, na podstawie prowadzonego monitoringu stada. Częstotliwość wykonywania korekcji w stadzie powinna rosnąć proporcjonalnie do powiększania się odsetka zwierząt wykazujących problemy z lokomocją. Pierwszą kontrolę racic u jałówek powinniśmy dokonać już w 12.-16. miesiącu ich życia. Jeżeli jednak wcześniej zauważymy niepokojące zmiany, warto interweniować wcześniej, by szybciej wyeliminować problem. Właściwa pielęgnacja już od młodego wieku może przyczynić się do całkowitego wyeliminowania wad postawy ze względu na fakt, że w tym okresie następuje intensywny wzrost i stabilizacja układu ruchu.