Wiele badań ukierunkowanych zostało na poprawę pobrania paszy przez krowy mleczne poprzez modyfikacje komponentów wykorzystywanych w bilansowaniu dawek pokarmowych. Należy jednak pamiętać, że ilość paszy konsumowanej przez zwierzęta zależy również od behawioru programowego krów mlecznych, na który wpływa szereg czynników, tj.: warunki utrzymania, zarządzenie stadem, zdrowie zwierząt oraz zachowania społeczne bydła. W związku z tym elementy, które zaburzają indywidualne bądź grupowe zachowania krów mlecznych i wpływają na pobranie paszy przez zwierzęta, negatywnie oddziałują na produkcyjność zwierząt, ich zdrowie, a więc mogą istotnie pogorszyć opłacalność produkcji mleka. Ponadto badania naukowe potwierdzają, że krowy w czasie laktacji im więcej czasu spędzają na pobieraniu pokarmu, tym mają wyższą wydajność mleczną. W związku z tym zwrócenie uwagi na właściwe zarządzanie żywieniem (tj. dostęp do stołu paszowego, konstrukcja i organizacja strefy żywieniowej oraz częstotliwość zadawania paszy) oraz uwarunkowania społeczne w stadzie (konkurencja o dostęp do paszy oraz w grupie) bardzo silnie oddziaływają na behawior pokarmowy krów.

CZĘSTOTLIWOŚĆ KARMIENIA

Typowa wysoko produkcyjna krowa utrzymywana w warunkach alkierzowych spędza ok. 4-6 godzin na dobę na pobieraniu paszy. Najczęściej odbywa się to w 9-14 tzw. sesjach, podczas których krowa podchodzi do stołu paszowego. W przypadku utrzymania krów na pastwisku ich zachowania pokarmowe ulegają istotnym zmianom. W takich warunkach obserwuje się silną korelację między porą dnia i intensywnością pobierania pokarmu (wykres 1). U krów wypasanych na pastwisku wyraźnie zaznaczają się dwa szczyty wzrostu aktywności w pobieraniu runi pastwiskowej. Pierwszy, większy, który występuję tuż po wyjściu zwierząt na kwaterę po porannym doju, oraz drugi, mniejszy, przed zmierzchem. Ponadto stwierdzono wyraźną relację między czasem zachodu słońca a zaprzestaniem wypasu przez krowy i kładzeniem się zwierząt. Po zachodzie słońca obserwuje się niewiele krów, które nadal się wypasają (wykres 1).