Głównym założeniem programu "Zdrowa Krowa" jest poprawa stanu zdrowia bydła mlecznego, podnoszenie wiedzy oraz kwalifikacji producentów-hodowców, upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka. Wszystkie działania mają na celu poprawę efektywności ekonomicznej producentów mleka oraz SM Spomlek.

Opisane wyżej aktywności wspierane są przez dwa ośrodki naukowe: Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy z Puław oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, partnerem programu jest również Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Każdy z partnerów programu wspiera działania koordynowane przez SM Spomlek zgodnie z profilem swojej działalności.

Ze względu na fakt, że w tym roku minął 3 rok trwania projektu "Zdrowa Krowa", jest to właściwy moment na podsumowanie zmian, jakie nastąpiły w gospodarstwach objętych tym programem.

Celem tego opracowania jest charakterystyka zmian wskaźników produkcyjnych w gospodarstwach w trakcie trwania projektu od jego zainicjowania w 2011 r. Materiał do badań stanowiły raporty wynikowe pochodzące z 26 gospodarstw, za okres 3 lat (2008-2012), obejmujące 3266 sztuk krów.

Dodatkowym elementem, który służył niejako weryfikacji uzyskanych wyników, były audyty prowadzone w obiektach objętych programem "Zdrowa Krowa". W trakcie naszych wyjazdów, na przełomie 2011/2012 r., udało się nam odwiedzić 28, a w roku 2012 - 26 gospodarstw.

Pierwszym elementem analizy było określenie zmian struktury rasowej w gospodarstwach objętych programem "Zdrowa Krowa". Zmiany były zauważalne i mocno korespondowały z tendencjami, które obserwuje się w całej populacji krów ocenionych w Polsce.

Od pewnego czasu obserwuje się wzrost zainteresowania hodowców bydła mlecznego innymi rasami użytkowanymi mlecznie, co skutkuje otwieraniem ksiąg hodowlanych dla krów tych ras. Poza bydłem holsztyńsko-fryzyjskim oraz jersey obecnie otwarte są już księgi hodowlane dla następujących ras: bydła brunatnego szwajcarskiego, montbeliarde oraz szwedzkiej i norweskiej czerwonej.