transport składników pokarmowych oraz ich metabolitów do i z komórek organizmu,

jest środowiskiem dla przemian podczas trawienia pokarmu oraz przemian metabolicznych pobranego pokarmu,

utrzymuje stały bilans płynów oraz jonów w organizmie,

zapewnia płynne środowisko rozwoju zarodków,

stanowi ok. 87 proc. zawartości mleka i 60-70 proc. składu organizmu.

Picie zapewnia 80-90 proc. dobowego zapotrzebowania krów na wodę, pozostała część wprowadzana jest do organizmu wraz z paszą (głównie objętościową soczystą). Zapotrzebowanie krów na wodę zależy od wielu czynników, m.in. od:

ilości produkowanego mleka,

zawartości suchej masy w pobranej paszy,

fazy laktacji,

warunków środowiskowych (temperatury i wilgotności).

Należy pamiętać, że warunki środowiskowe mogą znacząco modyfikować zapotrzebowanie krów na wodę. Wysoka temperatura oraz niska wilgotność względna powietrza powodują znaczny ubytek wody z organizmu krów, głównie przez ewaporację wraz z moczem, natomiast ograniczony jest jej ubytek wraz z kałem (wyjątek stanowi sytuacja, w której zwierzęta mają biegunkę). W warunkach stresu cieplnego spożycie wody przez krowy wzrasta od 1,2 do 2 razy w stosunku do jej pobrania w neutralnych warunkach pogodowych. Poniżej w tabeli zestawiono zapotrzebowanie dobowe krów mlecznych na wodę w zależności od wydajności, suchej masy dawki pokarmowej oraz warunków temperaturowych.

Krowy wypijają przeciętnie 2-2,5 l wody na wyprodukowanie jednego kg mleka. Dlatego zapewnienie zwierzętom dużych ilości czystej, świeżej wody jest podstawowym wymogiem utrzymania krów mlecznych. Według regulacji prawnych woda dla zwierząt musi odpowiadać takim samym wymogom jakościowym jak ta przeznaczona do konsumpcji dla ludzi. Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest również organizacja stref pojenia w oborach dla krów mlecznych. Chodzi o łatwy dostęp zwierząt do poideł, ich właściwe usytuowanie oraz wielkość. Poza tym, istotne są również parametry techniczne wodociągu zaopatrującego poidła oraz higiena samych poideł. Krowy preferują wodę o temperaturze letniej 16-20°C, a nie zimną, jak panuje powszechne przekonanie. Sytuacja zmienia się nieco podczas upalnych dni latem, gdy krowy, aby się ochłodzić, chętniej spożywają wodę zimną.