Potrzeby pokarmowe krów mlecznych zależą w dużej mierze od stadium laktacji oraz zaawansowania ciąży. Wykres przedstawia zmiany kształtu krzywej laktacji obrazujące zmiany dobowej produkcyjności krów w poszczególnych fazach laktacji.

Aby uzyskiwać od krów satysfakcjonującą produkcję, dobre wskaźniki rozrodu i utrzymać ich dobry stan zdrowia, należy wydzielić co najmniej pięć faz wymagających nieco innego podejścia do żywienia krów. Pierwsza faza opisywana w poprzednich numerach to początkowy okres laktacji będący integralną częścią okresu przejściowego, który trwa najczęściej od porodu do ok. 70. dnia laktacji. Następny okres, trwający od 70. do 140. dnia laktacji, to czas szczytu pobrania suchej masy dawki pokarmowej. Okresy środkowej i późnej laktacji rozpoczynają się po 140. dniu laktacji i trwają aż do zasuszenia krowy. Kolejne dwa okresy przypadają na czas zasuszenia krów (szczegółowo opisany w dwóch poprzednich numerach). Pierwsza faza zasuszenia to okres trwający do 3. tygodnia przed następnym terminem wycielenia. Ostatnią grupę stanowią krowy 3 tygodnie przed kolejnym wycieleniem.

FAZA WCZESNEJ LAKTACJI (0-70 DNI PO OCIELENIU)

W tym okresie krowy charakteryzują się gwałtownym wzrostem produkcji mleka, uzyskując szczyt laktacji między 6. a 8. tygodniem po ocieleniu. Lawinowo rosnącej produkcji mleka w tym okresie towarzyszy istotny wzrost zapotrzebowania produkcyjnego krów, szczególnie na energię. Niestety, tak wysokie potrzeby pokarmowe często nie są zaspokojone przez zwierzę m.in. ze względu na obniżony apetyt. Organizm krowy, chcąc sprostać wysokiej produkcji, uruchamia rezerwy tłuszczu na pokrycie niedoborów energetycznych. Głównym zadaniem hodowców w tym okresie jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie dobowego pobrania paszy. Dobrą praktyką ułatwiającą to zadanie jest stopniowe zwiększanie udziału paszy treściwej w dawce pokarmowej. Dobowy wzrost pasz treściwych w dawce nie powinien przekraczać 300-400 g ze względu na zagrożenie kwasicą. Graniczną wartością udziału paszy treściwej w dawce pokarmowej dla krów mlecznych jest ok. 60 proc. suchej masy dawki. Przekroczenie tej wartości może powodować kwasicę oraz znaczny spadek zawartości tłuszczu mlekowego. Dlatego też należy zadbać o właściwą strukturę dawki oraz prawidłowy udział włókna. Udział włókna kwaśno-detergentowego oraz neutralno-detergentowego dla krów w tym okresie nie powinien być niższy niż odpowiednio: 18 proc. i 28 proc. dla ADF i NDF. Właściwie przygotowana dawka powinna zapewnić co najmniej 21 punktów procentowych lub 75 proc. NDF z paszy objętościowej. Należy również pamiętać o właściwej strukturze cząstek paszy objętościowej, których przeciętna wielkość to 15-20 mm z co najmniej 10-proc. udziałem cząstek o wielkości od 20 do 50 mm.