Szczególnie istotne w żywieniu krów w tym czasie są fizjologicznie uwarunkowane zmniejszenie pobrania suchej masy pasz przez krowy oraz gwałtowny wzrost zapotrzebowania na składniki pokarmowe, związane ze zwiększeniem produkcji mleka. To właśnie te dwa sprzeczne zjawiska powodują zwiększone natężenie problemów związanych z zaburzeniami metabolizmu krów w tym okresie.

OKRES PODATNY NA CHOROBY

Najczęściej diagnozowane schorzenia w okresie 2 pierwszych tygodni laktacji to: porażenie poporodowe, ketoza, zapalenie macicy oraz przemieszczenie trawieńca. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem występującym w okresie 2 tygodni przed i po porodzie jest obniżenie odporności krów, tzw. immunosupresja, spowodowana obniżoną produkcją komórek odpornościowych (limfocytów T). W konsekwencji prowadzi to większej podatności zwierząt w okresie przejściowym na wystąpienie mastitis i innych schorzeń na tle zakaźnym. Dlatego właściwe żywienie oraz postępowanie z krowami w tym okresie ma istotne znaczenie dla zdrowia i produkcyjności krowy. Wystąpienie któregokolwiek z wyżej wymienionych schorzeń metabolicznych zwiększa o ponad 80 proc. ryzyko, że krowa zostanie wybrakowana przed kolejną laktacją.

Niewielkie zmiany w zarządzaniu krowami w tym okresie mogą przełożyć się na wzrost pobrania paszy, zmniejszenie ryzyka wielu schorzeń, a w konsekwencji poprawę długowieczności krów. Chyba najważniejszą rzeczą w zarządzaniu krowami mlecznymi w okresie przejściowym jest to, aby pamiętać, że kolejna laktacja nie rozpoczyna się w momencie ocielenia, ale już w okresie zasuszenia. Właściwe postępowanie ze zwierzętami w tym okresie może zdecydowanie przełożyć się na zmniejszenie ryzyka wielu chorób oraz ograniczenie spadku apetytu u krów świeżo wycielonych. Szczegółowo zostało to opisane w poprzednim artykule, dotyczącym żywienia krów zasuszonych.