Choroby zakaźne zwierząt są wywoływanymi przez biologiczne czynniki, jednostkami które ze względu na sposób powstawania i szerzenia zagrażają zdrowiu zwierząt i ludzi. Na ich zwalczanie składa się szereg zabiegów, począwszy od zgłoszenia poprzez wykrywanie, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, na czynnościach odkażających przed ponownym umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie skończywszy. Za mnóstwo działań odpowiada powiatowy lekarz weterynarii, warto jednak zapoznać się z obowiązkami, jakie w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej ciążą na posiadaczu zwierząt.

Podstawą do podejrzenia problemów zdrowotnych w stadzie mogą być między innymi poronienia u przeżuwaczy i świń, objawy neurologiczne, nagłe padnięcia dużej liczby osobników, zmiany skórne w tym nadżerki, krosty, pęcherze i wybroczyny na skórze oraz błonach śluzowych.

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej należy:

·         zawiadomić jak najszybciej Inspekcję Weterynaryjną (lub podmiot świadczący usługi weterynaryjne, wójta, burmistrza, prezydenta miasta),

·         zwierzęta pozostawić w miejscu dotychczasowego ich przebywania, nie wprowadzać tam innych zwierząt,

·         uniemożliwić osobom trzecim dostępu do miejsc (pomieszczeń) gdzie przebywają podejrzane o chorobę lub zakażenie zwierzęta, lub ich zwłoki,

·         powstrzymać się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów min. mięsa, zwłok, pasz i wody, ściółki i nawozów znajdujących się w miejscu pojawienia się choroby,

·         udostępnić organom IW zwierzęta i zwłoki do badań, jak i pomóc przy ich wykonywaniu,

·         udzielić organom IW wyjaśnień i informacji istotnych dla wykrycia choroby i zapobiegania jej szerzeniu.

Za zwierzęta gospodarskie tj. bydło, świnie, owce, kozy, konie, kury, kaczki, gęsi, indyki, perlice, przepiórki, bażanty, strusie, a także jeleniowate, rodziny pszczele oraz ryby słodkowodne, które zostały zabite z nakazu IW lub padły w wyniku zarządzonych zabiegów przy zwalczaniu chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.