Zabraniają między innymi: znakowania zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, używania do pracy zwierząt chorych, zbyt młodych lub starych, transportowania zwierząt również rzeźnych w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres, utrzymywania w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa lub w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji. Za znęcanie uznaje się także wystawianie zwierząt (domowych i gospodarskich) na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają ich zdrowiu lub życiu, a także utrzymywanie ich bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby danego gatunku.

Zwierzęta gospodarskie

Przepisy rozdziału o zwierzętach gospodarskich (rozd. 3) zabraniają min. obsady zwierząt ponad ustalone normy powierzchni (dla gatunku, wieku, stanu fizjologicznego),tuczu gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby. Zobowiązują ponadto do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania oraz do przechowywania przez 3 lata dokumentacji weterynaryjnej (przebieg leczenia, przeprowadzone zabiegi weterynaryjne, informacja o padłych sztukach).

Brojlery

W myśl ustawy posiadacz kurnika, w którym utrzymywane są kurczęta rzeźne lub osoby sprawujące nad nimi opiekę (spełniające warunki określone w rzeczonej ustawie) są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji informującej min. o liczbie wprowadzonych kurcząt, a także zwierząt padłych (wraz z podaniem przyczyny) i uśmierconych (wraz z przyczyną). W dokumentacji, jeśli to możliwe powinna znaleźć się nazwa utrzymywanego mieszańca.

Taka „książka" powinna znajdować się w każdym kurniku, dla którego jest prowadzona przez okres 3 lat od momentu wprowadzenia do niego zwierząt. Zamiar zwiększenia obsady brojlerów wymaga od posiadacza lub opiekuna kurnika min. powiadomienia, na co najmniej 15 dni przed planowanym wprowadzeniem stada, powiatowego lekarza weterynarii (poinformowania o planowanym poziomie obsady). Ponadto przepisy ustawy określają informację, w jakie należy zaopatrzyć wysłane do uboju brojlery, pochodzące z takiego kurnika (nazwa mieszańca, wskaźnik śmiertelności dziennej).

Do kontrolowania gospodarstw utrzymujących kurczęta rzeźne zobowiązany jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, który informację o wynikach kontroli przekazuje Głównemu Lekarzowi Weterynarii. Ustawa określa również, kiedy powyższych przepisów nie stosuje się (np. do gospodarstw utrzymujących mniej niż 500 sztuk brojlerów, lub posiadających tylko stada hodowlane, zakładów wylęgu drobiu).