Już po 12 godzinach pojawić się mogą u człowieka objawy zakażenia bakteriami z rodzaju Salmonella. Ostra biegunka, wymioty, gorączka – to niektóre  oznaki tej choroby, najbardziej niebezpiecznej dla dzieci i osób starszych. To właśnie w trosce o zdrowie konsumenta zostały opracowane programy zwalczania salmonelloz, aby kupowane produkty nie były źródłem zakażeń. Do niedawna ta profilaktyka obowiązywała głównie zakłady ubojowe, punkty skupu czy przetwórnie. Obecnie jej zakres rozszerzono też do miejsc, gdzie powstają produkty żywnościowe, czyli do ferm towarowych.

Program zwalczania salmonelloz dotyczy wszystkich, którzy nie prowadzą produkcji na użytek własny. Program ten nie będzie obejmował tylko tych gospodarstw, z których małe ilości surowców  dostarcza się bezpośrednio do konsumenta końcowego, lub lokalnych przedsiębiorstw handlu detalicznego, dostarczających surowce do takiego konsumenta.

Kiedy w stadzie stwierdzi się pozytywny wynik urzędowego badania w kierunku salmonelli, wówczas powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję o uboju zakażonego stada. Oczywiście danemu producentowi przysługuje wówczas odszkodowanie. W przypadku stad reprodukcyjnych pod uwagę są brane serotypy S. enteritidis, S. hadar, S. infantis, S. typhimurium oraz S. virchow; a kur niosek i brojlerów – S. enteritidis, S. typhimurium. Potwierdzenie wystąpienia tylko wymienionych serotypów salmonelli upoważnia służby weterynaryjne do likwidacji stada. Jak podał Główny Inspektorat Weterynarii, do listopada u około 10 proc. stad reprodukcyjnych kur stwierdzono dodatni wynik takiego badania.

Kiedy i gdzie?

Wprowadzony w marcu 2007 r. Krajowy program zwalczania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus) (DzU Nr 61, z 2007 r.,  poz. 414 oraz zmiana w DzU Nr 109, poz. 749) przewiduje objęcie programem stad reprodukcyjnych kur od 1 stycznia 2007r. zgodnie z rozporządzeniem 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 Listopada 2003 r. Dodatkowo tym programem będą objęte: stada niosek towarowych – od 1 lutego 2008 r., stada towarowe brojlerów – od 1 stycznia 2009 r.