Główny Inspektorat Sanitarny informuje:

05 grudnia 2007 r. Krajowy Punkt Kontaktowy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym otrzymał wiadomość elektroniczną od Komisji Europejskiej dot. odrzucenia powiadomienia z systemu RASFF ze względu na brak zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej jak i innych krajów ze względu na wystąpienie ogniska grypy ptaków. Komisja Europejska podjęła taką decyzję zgodnie z art. 50 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego, jednocześnie Komisja Europejska przekazała powyższe powiadomienie do Ekspertów Unijnych z obszarów zdrowia zwierzęcego, bowiem kwestia ta dotyczy bezpośrednio zdrowia zwierząt.

Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniami i obowiązującymi procedurami, bez jakichkolwiek uchybień. System RASFF to europejski system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych. W systemie obligatoryjnie biorą udział wszyscy członkowie Unii Europejskiej. Założeniem sytemu jest wymiana informacji o pojawieniu się produktów zagrażających zdrowiu konsumentów.

01 grudnia 2007 o godz. 6.30 Państwowa Inspekcja Sanitarna uzyskała informację o pojawieniu się w Polsce ogniska grypy ptaków. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęła natychmiastowe działania mające na celu ochronę zdrowia publicznego.

1. 01.12.2007 służby sanitarno - epidemiologiczne dotarły do wszystkich osób mogących mieć kontakt z zakażonym drobiem lub skażonym mięsem. Osoby te objęto nadzorem epidemiologicznym. Służby sanitarne dotarły do lekarzy rodzinnych sprawujących nadzór medyczny nad tymi osobami informując ich o sposobie postępowania i opieki w razie wystąpienia objawów zakażenia. Nadzór ten prowadzony jest cały czas. Do 06.12.2007 r. nie odnotowano żadnych niepokojących objawów chorobowych.

2. Dotarto do wszystkich hurtowni i sklepów, w których znajdowało się skażone mięso drobiowe.

3. Główny Inspektor Sanitarny polecił podległym służbom zwrócenie uwagi podmiotom odpowiedzialnym za podejmowane działania w ognisku epidemicznym na konieczność wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej. Polecono także ustalenie ilości miejsc w oddziałach zakaźnych szpitali oraz ilości leku przeciw wirusowego dostępnego na terenie województw.

4. Podjęto działania mające na celu wyjaśnienie społeczeństwu dotyczące bezpiecznego postępowania ze skażonym mięsem.

5. Osoby z kontaktu poddano szczepieniom przeciwko grypie sezonowej co ma na celu wykluczenie ewentualnej możliwości mutacji wirusa w organizmie ludzkim.

6. Dyrekcja i lekarz zakładowy INDYKPOLU podjęli decyzję o podaniu osobom najbardziej narażonym na zakażenie, leku antywirusowego.

7. Zwrócono się z prośbą do Krajowego Ośrodka ds. Grypy i Konsultantów Krajowych ds. epidemiologii i chorób zakaźnych z prośbą o wyrażenie opinii mającej na celu określenie postępowania z osobami, które miały kontakt z zakażonym drobiem zarówno na fermach, w ubojniach, zakładach przetwórstwa drobiowego, jak i w sieci handlu detalicznego.

8. Główny Inspektor Sanitarny zwołał w trybie pilnym posiedzenie zespołu ekspertów, którzy ustalili sposób postępowania w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej.

9. Główny Inspektor Sanitarny polecił Państwowym Wojewódzkim Inspektorom Sanitarnym w całej Polsce o sprawdzenie procedur postępowania i przygotowanie się do działań w przypadku pojawienia się ognisk epidemicznych grypy ptaków na terenach innych niż obecne.

10. Główny Inspektor Sanitarny pozostaje cały czas w bezpośredniej łączności z podległymi sobie służbami monitorując podejmowane działania.

11. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustalili miejsca, w których znajdowało się mięso, które trafiło do obrotu. Zostało ono zabezpieczone i wycofane już 01.12.2007.

12. Mięso to znalazło się w sklepach w trzech województwach: warmińsko - mazurskim, kujawsko - pomorskim i pomorskim. W województwie warmińsko - mazurskim zabezpieczono do utylizacji 72,15 kg mięsa. W woj. kujawsko - pomorskim mięso trafiło do 2 sklepów, łącznie 42,6 kg. W woj. pomorskim inspektorzy zabezpieczyli w sklepach łącznie 325 kg mięsa.

13. W woj. mazowieckim w sklepach nie znalazł się ani jeden kilogram mięsa.

14. Stwierdzono, że w kilku punktach handlowych mięso indycze zostało zmieszane z mięsem innego drobiu. W takich wypadkach całość mięsa została zutylizowana.

15. Mięso które znalazło się u konsumentów po obróbce termicznej w temp. pow. 70 st. (gotowane, pieczone, smażone) jest całkowicie bezpieczne i nadaje się do spożycia.

16. W każdym ze sklepów, w którym znalazło się mięso został wywieszony Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z informacjami dla konsumentów.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!