Zmiany strukturalne w rolnictwie powodują, że pewna część rolników każdego roku rezygnuje z dalszej działalności. Powodem jest spadek dochodu w rolnictwie szczególnie w regionach górskich, a także mniejsza liczba miejsc pracy. Te negatywne tendencje mogą ulec zmianie, dzięki wprowadzeniu w te regiony lam i alpak, które od kilku lat są już obecne w polskim krajobrazie i mogą odegrać duża rolę w poprawie rentowności niektórych gospodarstw. Wszechstronne możliwości produkcyjne tych zwierząt takie jak: włókno, mięso, turystyka i rekreacja oraz alpakoterapia mogą zostać wykorzystane do stworzenia dochodu. Z ekologicznego punktu widzenia hodowla tych zwierząt jest absolutnie pozytywna, ponieważ uczestniczyć mogą w ochronie krajobrazu nie tylko górskiego. Lamy i alpaki bardzo łatwo adaptują się do naszego klimatu, o czym świadczy rosnące zapotrzebowanie i nieustający import tych zwierząt.

Alpaki są nową alternatywą oferują, bowiem wyższy poziom rentowności i mają większe możliwości w wykorzystaniu ekosystemu, ponieważ nie niszczą środowiska.
Wywierają mniejszy nacisk na grunt w porównaniu z innymi przeżuwaczami a ich cechy w budowie anatomicznej takie jak dwudzielna warga, która służy im do skubania roślinności bez wyrywania jej z korzeniami oraz wypoduszkowane stopy kwalifikują je do grupy zwierząt ekologicznych.

Alpaki maja dużo do zaoferowania w rozwiązaniu problemów nieużytków i erozji gleby. Ich spokojne zachowanie podczas wypasu, odchody składane w jednym miejscu nie rozprzestrzeniają chorób, mały nacisk na grunt i niska jakość paszy, sprawiają, że są pożądane w ochronie ekosystemów na całym świecie, szczególnie w małych gospodarstwach o ekstensywnym chowie. Koszt utrzymania zwierząt jest podobny jak w przypadku owiec czy kóz, ponieważ w swojej diecie wykorzystują pastwisko i pasze wyprodukowane w gospodarstwie, ale dochód z ich hodowli jest znacznie wyższy. Alpaki mogą odegrać istotną rolę w poprawie odbudowy zniszczonego środowiska naturalnego a przy tym przynosząc dochód.