Mieszanki traw z roślinami motylkowatymi na gruntach ornych przez 2–4 lata nazywane są często użytkami przemiennymi. Pozwalają one uzupełnić bilans pasz w gospodarstwie, ułatwiają organizację żywienia letniego i zmniejszają jego koszty.

Wybór mieszanki

Do obsiewu gruntów przeznaczonych na użytki przemienne stosuje się mieszanki uproszczone (1–2 gatunki traw i gatunek rośliny motylkowatej) lub złożone (3–4 gatunki traw i gatunek rośliny motylkowatej). Na przemienne użytki zielone nadają się głównie trawy krótkotrwałe lub o średniej trwałości, które osiągają pełnię plonowania w 1.–2. roku po wysiewie.

Przydatne są następujące gatunki traw: życica trwała, życica wielokwiatowa, życica westerwoldzka, kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, kupkówka pospolita, rajgras wyniosły, stokłosa uniolowata, festulolium oraz roślin motylkowatych: koniczyna biała, koniczyna łąkowa, lucerna mieszańcowa, lucerna siewna. Przy intensywnym i krótkotrwałym użytkowaniu wzrasta rola odmian, gdyż przy takich systemach gospodarowania ogranicza się w zasiewach liczbę gatunków roślin na rzecz odmian. Zastosowanie znajdują wówczas przede wszystkim odmiany intensywne, o dużych wymaganiach agrotechnicznych, korzystnie reagujące zwiększonymi plonami na wysokie nawożenie, pełną ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami oraz nowoczesne technologie siewu i pielęgnacji. Przykładem takiej mieszanki łąkowej przeznaczonej na gleby mineralne o średniej wilgotności jest festulolium i kupkówka pospolita z lucerną. Festulolium reprezentują w niej odmiany Felopa, Sulino lub Agula, kupkówkę pospolitą odmiany – Amera, Berta, Nera, a lucernę siewną np. jedyna polska odmiana dostępna na rynku – Ulstar.

Łączna uprawa tych dwóch grup roślin umożliwia lepsze wykorzystanie warunków siedliskowych i ogranicza ujemne oddziaływanie konkurencyjne między roślinami, co zapewnia wyższe i wierniejsze plony. W rezultacie trawy i rośliny motylkowate lepiej i wierniej plonują w warunkach polowych niż naturalnych. Roślinność użytków krótkotrwałych, wytwarzając zwartą i mocną darń oraz dużo masy korzeniowej, poprawia strukturę gleby i chroni ją przed erozją. Po zaoraniu darni uzyskuje się bardzo dobre stanowisko pod najbardziej wymagające rośliny uprawne.