Do Instytutu Zootechniki w Krakowie, w którym prowadzone są badania naukowe nad chowem królików, trafia wiele listów z pytaniami od rolników, którzy zamierzają rozpocząć chów tych zwierząt. Dotyczą one przede wszystkim opłacalności chowu i możliwości zbytu.

Czy chów królików może być opłacalny?
Wiele osób wciąż uważa, że można produkować żywiec króliczy i zarobić na tym, trzymając zwierzęta w pomieszczeniach nie- ogrzewanych, w zagrodach ze ściółką, żywiąc je paszami gospodarskimi, z dużym udziałem praktycznie darmowej zielonki i siana. Trzeba powiedzieć wprost: to się na pewno nie uda. Taki chów jest możliwy na niewielką skalę, tylko na potrzeby własnego zaopatrzenia.

Natomiast jeśli ktoś myśli o chowie królików w pomieszczeniach wynajętych, w zakupionych klatkach, zatrudniając pracowników i żywiąc zwierzęta paszami przemysłowymi, to od razu można stwierdzić, że nie będzie to dlań opłacalne. Nie warto też budować specjalnie dla królików nowych pomieszczeń, gdyż poczynione nakłady inwestycyjne mogą się zwrócić dopiero po bardzo długim czasie.

Jeśli w gospodarstwie są już pomieszczenia, które można wykorzystać do chowu królików i rolnik dysponuje paszami, to hodowla może być opłacalna. Możliwy jest miesięczny przychód około dwóch tysięcy złotych, jeśli stado liczy 200 samic.

Jak jest zorganizowany rynek mięsa króliczego i jaka jest gwarancja zbytu?
Nie ma żadnych cenników i norm skupu królików rzeźnych. Ceny ustalają ajenci, działający na rzecz poszczególnych ubojni. Najczęściej skupują oni króliki, objeżdżając miejscowości w dni targowe. Cena jest ustalana danego dnia, zależnie od regionu, zapotrzebowania ubojni, masy ciała królików. Nie ma mowy o targowaniu, gdyż każdy ajent działa na swoim terenie i w związku z tym nie ma konkurencji.

W jakich warunkach można rozpocząć produkcję żywca króliczego?
Przy stadzie liczącym kilkaset samic powinno się dysponować pomieszczeniami z możliwością ich ogrzewania w zimie. Chów powinien odbywać się w klatkach i przy wykorzystaniu przemysłowych pasz granulowanych w żywieniu zwierząt.