Budując własny staw, aby nie popaść w konflikt z prawem, trzeba spełniać wymagania ustaw, o których pisaliśmy w  „Farmerze” nr 3. Dziś zwracamy uwagę na te sprawy, które są istotne do podjęcia decyzji, czy możemy wybudować jedynie oczko wodne lub sadzawkę, czy też jest możliwe założenie przepływowych stawów hodowlanych.

Prawo wodne
Warto zatem wiedzieć, że według Ustawy Prawo wodne wody śródlądowe Polski zostały podzielone na dwie kategorie: wody płynące i wody stojące. To rozróżnienie jest szczególnie istotne, gdyż wody płynące (poza nielicznymi przypadkami) stanowią własność państwa. Wody płynące to wody powierzchniowe o przepływie stałym lub okresowym: rzeki, potoki, kanały, źródła, także jeziora, jeśli jakaś woda powierzchniowa do nich dopływa lub z nich wypływa. Wody stojące to zbiorniki wodne bez dopływów lub odpływów powierzchniowych. Takie wody stanowią własność właściciela gruntu.

Jeśli właściciel gruntu chce sobie wykopać jeden lub kilka stawów na terenie podmokłym lub w zgłębieniu terenu, w którym gromadzi się woda, i nie korzysta przy tym z płynących wód powierzchniowych, to nie musi uzyskiwać pozwolenia wodnoprawnego na założenie stawu. Staw taki nie może mieć jednak żadnych dopływów ani odpływów.

Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa, gdy staw będzie korzystał z wody płynącej. Przed rozpoczęciem budowy należy wystąpić do starostwa o pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wód. Bez tego nie wolno pobierać wody płynącej, nawet jeśli jest to niewielki strumyk, źródełko czy kanał.

Nie można również przeznaczyć pod staw własnego gruntu, jeśli stanowi on rozlewisko wody płynącej. W Ustawie Prawo wodne jest zapisane, że jeśli woda płynąca zajmie trwale w sposób naturalny (dotyczy to właśnie rozlewisk) grunt niestanowiący własności państwa, to grunt taki staje się z mocy prawa własnością państwa. Znane są przypadki, że osobom, które wybudowały stawy na własnym gruncie, odbierano je, powołując się na ten przepis. Jakby tego było mało, to ryby, które wpuszczone zostaną do takiej wody, również staną się własnością państwa.