Wynika z tego, że wspólna organizacja rynków tych produktów powinna obejmować takie środki, które zapewnią lepsze dostosowanie podaży do popytu, dostarczenie na rynek produktów zgodnie z oczekiwaniami konsumentów, a także zwiększenie dochodów producentów poprzez zapewnienie stabilnych cen rynkowych. Przepisy prawne regulujące te komponenty rynku zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady (WE) NR 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, które jest podstawowym unijnym aktem prawnym regulującym rynek rybny. Stosownie do art. 25 ww. rozporządzenia, przed rozpoczęciem każdego roku połowowego, dla każdego z produktów ustala się cenę orientacyjną, stanowią podstawę do ustalania kwoty wsparcia podczas interwencji.

- Polscy rybacy mogą liczyć na wsparcie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013). W ramach osi priorytetowej 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, środki finansowe przeznaczone są na operacje o charakterze inwestycyjnym np. Środek 1.3 Inwestycje na statkach rybackich, w ramach którego Beneficjent może zmodernizować swoją jednostkę pływającą. Wysokość dofinansowania może sięgnąć od 40 do 60% wartości inwestycji. W ramach ww. osi 1 wypłacane są również rekompensaty dla rybaków morskich np. za dni postojowe w trakcie okresów ochronnych. Pomoc jest również wypłacana tym rybakom, którzy zdecydują się trwale zaprzestać działalności i zezłomować swoją jednostkę pływającą. Tu wysokość pomocy jest uzależniona od wielkości jednostki, mocy i jej wieku - mówi Kazimierz Plocke.