Rada Konsultacyjna COBORU jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Do zadań Rady Konsultacyjnej COBORU należy w szczególności opiniowanie kierunków działalności Centralnego Ośrodka w zakresie badań urzędowych, rejestracji, ochrony praw do odmian oraz porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego.

Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej COBORU został - prof. Jan Kaczmarek - pracownik naukowy Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a jego zastępcą - prof. Zbigniew Broda - pracownik naukowy Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Skład Rady Konsultacyjnej COBORU podano poniżej.

Podobał się artykuł? Podziel się!