To co odróżnia przeżuwacze od innych zwierząt, to zdolność do czerpania składników pokarmowych z praktycznie niedostępnych dla innych zwierząt pasz włóknistych - objętościowych. Są one nie tylko źródłem cennych składników pokarmowych, ale również pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie zwierząt przeżuwających - fizjologiczna potrzeba przeżuwania.

Pozyskiwane z użytków zielonych pasze, jakimi najczęściej są sianokiszonki i kiszonki z traw i motylkowatych, są źródłem przede wszystkim białka o wysokiej wartości biologicznej, ale również stanowią paszę nadającą dawce pokarmowej strukturę fizyczną. To właśnie tych dwóch elementów powinniśmy poszukiwać w produkcji najwyższej jakości pasz objętościowych produkowanych z użytków zielonych.

POTENCJAŁ JEST, ALE CZĘSTO NIEWYKORZYSTANY

Użytki zielone w naszym kraju stanowią bardzo duży udział w powierzchni użytków rolnych. Jednak ich potencjał nie jest wykorzystany w pełni, a nawet można powiedzieć, że w wielu przypadkach jest wykorzystany w niewielkim stopniu. Daleko nam do krajów europejskich wykorzystujących potencjał tych użytków w maksymalnym stopniu - na czele z Holandią, gdzie na 100 ha użytków zielonych przypada ponad 200 krów. Jest to spowodowane zarówno niższym stopniem wykorzystania naszych użytków, jak również nieco innymi warunkami atmosferycznymi

(w Holandii okres wegetacji jest dłuższy, a zimy mniej srogie), lecz różnica mimo wszystko może być zdecydowanie niższa.

Coraz częściej spotykane są w naszym kraju gospodarstwa 100-procentowo nastawione na produkcję mleka, których struktura upraw obejmuje jedynie użytki zielone i kukurydzę przeznaczane do sporządzenia kiszonek. Użytki zielone są użytkowane w takich gospodarstwach zazwyczaj przez okres nie dłuższy aniżeli 5 lat. Maksymalne wykorzystanie przez kilka lat - po czym następuje renowacja użytku w postaci pełnej uprawy (rzadziej podsiew). W takich gospodarstwach średnia liczba zwierząt przypadająca na 1 ha użytków zielonych jest często porównywalna do średniej holenderskiej, warto też dodać, że gospodarstwa te są często położone w regionach Mazowsza, Podlasia czy Warmii i Mazur. Świadczy to o ogromnych możliwościach, które są do osiągnięcia również w naszych warunkach klimatycznych.