Zaplanowano do skontrolowania blisko 500 lecznic weterynaryjnych, w których na dużą skalę prowadzony jest obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi, w tym antybiotykami.

Niezapowiedziane kontrole lecznic rozpoczęły się w ostatnim tygodniu czerwca 2013 roku i są w dalszym ciągu prowadzone. Do chwili obecnej na zlecenie Głównego Lekarza Weterynarii przeprowadzono 136 kontroli doraźnych.

W kolejnych 27 przypadkach trwają działania kontrolne. W zakończonych dotychczas kontrolach, inspektorzy przeprowadzający kontrole stwierdzili uchybienia w 95 skontrolowanych zakładach leczniczych dla zwierząt.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości, dotyczyły w szczególności nierzetelnego prowadzenia dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej. Utrudnia to identyfikację leczonych zwierząt, ocenę prawidłowości postępowania lekarsko – weterynaryjnego jak również uniemożliwia weryfikację dawkowania oraz ilości antybiotyków, pozostawianych w gospodarstwach w celu kontynuacji leczenia zwierząt.

Nierzetelne prowadzenie w/w dokumentacji, poza utrudnianiem inspektorom oceny obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi, może świadczyć o przypadkach praktykowania leczenia „przez telefon”, bez diagnozy i potwierdzenia konieczności podania antybiotyków.

W 21 zakładach leczniczych dla zwierząt stwierdzono nieprowadzenie bieżącej dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

W oparciu o wykryte nieprawidłowości podjęto decyzję o unieruchomieniu zakładu leczniczego dla zwierząt, zgłoszono do organów ścigania 41 przypadków o popełnieniu przestępstwa, natomiast w 61 przypadkach skierowano zawiadomienia do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz wydano 61 zaleceń pokontrolnych i 28 decyzji administracyjnych.

Ponadto Główny Lekarz Weterynarii zalecił wojewódzkim i powiatowym lekarzom weterynarii dokonywanie kontroli krzyżowych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta hodowlane, w których opiekę lekarsko – weterynaryjną sprawowały lecznice, w których wykryto nieprawidłowości.

Dotychczas przeprowadzono kontrole: 402 ferm drobiu, 154 ferm trzody chlewnej, 135 ferm bydła, 38 ferm o profilu mieszanym i 2 ferm zwierząt futerkowych. Stwierdzono w szczególności brak przechowywania dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej, pojedyncze przypadki nieprawidłowości w łańcuchach żywnościowych oraz nieudokumentowaną obecność produktów leczniczych weterynaryjnych w 2 gospodarstwach.

Sprawy zostały przekazane do wyjaśnienia przez organy ścigania. We wszystkich kontrolowanych gospodarstwach nie stwierdzono obecności niezarejestrowanych produktów leczniczych weterynaryjnych ani surowców farmaceutycznych. Kontrole lecznic weterynaryjnych oraz kontrole krzyżowe gospodarstw trwają w dalszym ciągu. W miesiącu październiku planowane jest skontrolowanie kolejnych 60 lecznic oraz około 400 gospodarstw hodowlanych. Podobał się artykuł? Podziel się!