W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 9 - 16 kwietnia 2013 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze całej Polski przeprowadziły 372 kontrole w rzeźniach, 209 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 26 w chłodniach składowych, 284 w punktach skupu zwierząt, 187 u pośredników w handlu zwierzętami, 134 środków transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 568 środków transportu zwierząt do 8h i powyżej 8h.

Stwierdzono uchybienia w 83 rzeźniach. 1 sprawę przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku. Nałożono 12 kar pieniężnych na łączną kwotę 45 tys. zł, postępowanie w celu nałożenia 16 kolejnych jest w toku. Ponadto nałożono 15 mandatów na łączną kwotę 3,3 tys. zł. W stosunku do 4 urzędowych lekarzy weterynarii nadzorujących rzeźnie cofnięto wyznaczenie, 3 zawieszono w czynnościach, 4 pouczono/upomniano.

Stwierdzono uchybienia w 47 zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego. Nałożono 7 kar pieniężnych na łączną kwotę 16,2 tys. zł i 12 mandatów na łączną kwotę 2,7 tys. zł.

W 2 chłodniach składowych stwierdzono uchybienia dotyczące wymogów strukturalnych.

Stwierdzono uchybienia w 2 środkach przeznaczonych do transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. W chwili obecnej toczy się 1 postępowanie mające na celu nałożenie kary pieniężnej.

Stwierdzono nieprawidłowości w 43 punktach skupu zwierząt. 2 sprawy przekazano do organów ścigania. Nałożono 12 mandatów karnych na łączną kwotę 4,6 tys. zł. W 20 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu, z czego m.in.: 10 jest nadal w toku, wydano 4 decyzje administracyjne o zawieszeniu działalności, 2 o wykreśleniu podmiotu z rejestrów. W stosunku do 3 nadzorujących urzędowych lekarzy weterynarii cofnięto wyznaczenie, 4 pouczono/upomniano.

Stwierdzono uchybienia w przypadku 37 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie zwierzętami. 2 sprawy przekazano do organów ścigania. Nałożono 11 mandatów na łączną sumę 2,15 tys. zł. W 3 przypadkach wydano decyzje administracyjne o zawieszeniu działalności, dodatkowo w 2 kolejnych wszczęto postępowanie administracyjne.

Stwierdzono uchybienia w przypadku 24 podmiotów zajmujących się transportem zwierząt (do 8h i powyżej 8h). 4 sprawy przekazano do organów ścigania. W 4 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu.
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 9-16 kwietnia 2013 roku kontroli ujawniono, że w 26 podmiotach prowadzono działalność nielegalnie (10 przypadków uboju zwierząt, 9 rozbioru i/lub przetwórstwa spożywczego, 7 skupu zwierząt, 3 pośrednictwa w obrocie zwierzętami – różnice wynikają z faktu, iż niektóre podmioty prowadziły więcej niż 1 nielegalną działalność). Nałożono 3 kary finansowe na łączną sumę 10,6 tys zł, kolejnych 10 postępowań o nałożenie kary finansowej jest w toku. 14 przypadków przekazano organom ścigania.

Ponadto stwierdzono 7 przypadków nielegalnego transportu zwierząt i środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z czego 6 przypadków zgłoszono do organów ścigania.

Dodatkowo zebrano od wszystkich wojewódzkich lekarzy weterynarii zestawienia spraw skierowanych do właściwych organów ścigania w związku ze stwierdzonymi przypadkami nie przestrzegania prawa. Z przeprowadzonej analizy danych za okres 2010 – I kw. 2013 r. wynika, że spraw skierowanych do organów ścigania było łącznie 542. Wyrokiem sądu zakończyło się 154 postępowań, 179 spraw zostało umorzonych, a w przypadku 209 spraw odmówiono wszczęcia dochodzenia. Podobał się artykuł? Podziel się!