Powodem wydania rozporządzenia jest troska bezpieczeństwo żywnościowe w krajach Unii Europejskiej. Zapewnić je może zachowanie warunków sanitarno – higienicznych w każdym etapie produkcji żywności.

Wszystkie podmioty działające na rynku pasz, w tym rolnicy, aby działać po 1 stycznia 2008 r. muszą spełniać warunki opisane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego WE Nr 183/2005, ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. W przeciwnym wypadku Powiatowi Lekarze Weterynarii będą zmuszeni zakazać wprowadzania do obrotu pasz, zwierząt i produktów od nich pochodzących.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji przetwarzania, przechowywania, transportu lub dystrybucji pasz. Podmioty zobowiązane zostały do powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności o zamiarze jej prowadzenia celem rejestracji lub uzyskania zatwierdzenia.

Obowiązek powiadamiania obejmuje również rolników indywidualnych wytwarzających produkty, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt, w tym m.in. producentów zbóż.
Rolnicy, którzy złożyli oświadczenie do końca 2005 r. mieli 2 letni okres przejściowy, aby dostosować się do wymogów stawianych przez ustawę. Natomiast rolnicy, którzy złożyli takie oświadczenia w 2006 i 2007 r. w trakcie składania musieli spełniać wszystkie wymogi.
 
Rozporządzenie 183/2005 obowiązuje od początku 2005 r. Przeprowadzono dziesiątki szkoleń, rozdano setki ulotek, odbyły się spotkania z sołtysami, wójtami i starostami celem rozpropagowania przepisów tego rozporządzenia, a mimo to do dnia dzisiejszego tylko ok. 65 proc. gospodarstw złożyło zgodnie z obowiązującym prawem wniosek o rejestracją gospodarstw w zakresie produkcji pasz – mówi Jacek Boruta z Głównego Inspektoratu Weterynarii.

W ustawie o paszach Dz. U. 144 Poz. 1045 z dnia 22 lipca 2006 r. znajduje się zapis (Art. 53) mówiący: - kto wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu zwierząt pasze nie spełniające warunków określonych w rozporządzeniu 183/2005, w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia lub ustawy podlega karze grzywny.

Ilość gospodarstw rolnych znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez powiatowych lekarzy weterynarii zgodnie z rozporządzeniem 183/2005*

 

WOJEWÓDZTWO

LICZBA GOSPODARSTW

(DANE Z ARiMR zweryfikowane przez WLW)

ILOŚĆ PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ

Stan na dzień 30,05.2007

dolnośląskie

49691

20788 (42%)

kujawsko-pomorskie

61115

40365 (66%)

lubelskie

138835

77092 (56%)

lubuskie

16151

5644 (35%)

łódzkie

99880

67440 (68%)

małopolskie

108246

41589 (38%)

mazowieckie

159100

95515 (61%)

opolskie

22135

10446 (47%)

podkarpackie

113200

33728 (30%)

podlaskie

68488

42869 (63%)

pomorskie

28574

15314 (54%)

śląskie

40382

13726 (34%)

świętokrzyskie

73052

29167 (40%)

warmińsko-mazurskie

28659

22668 (79%)

wielkopolskie

96840

68338 (71%)

zachodniopomorskie

16203

8072 (50%)

RAZEM

1120551

592761 (53%)