1. Krajowa produkcja nasion strączkowych
 

Nasiona roślin strączkowych zawierają od 20 do 42% białka, o dość dobrej wartości. Nadzieje pokładane od lat w ich uprawie, wciąż jednak pozostają niespełnione. Mimo wprowadzonych w 2010 roku dopłat do produkcji, nie udało się osiągnąć zakładanego celu, jakim było zwiększenie areału upraw, do 500 tys. ha. Obecnie pod ich uprawę przeznacza się zaledwie 320 tys. ha. Krajowa produkcja nasion, zaspokaja jedynie 8% zapotrzebowania na pasze wysokobiałkowe. Sama idea wykorzystania białka pochodzącego z roślin strączkowych jest słuszna. Jednak ze względu na zmienne plony, słabą opłacalność produkcji i problemy ze zbytem, trudno oczekiwać, by ich zbiory mogły istotnie wzrosnąć. Przypuszczalnie, pozostaną uprawą, typową, dla gospodarstw produkujących pasze na własne potrzeby.

2. Tradycyjne odmiany soi

Soje zalicza się oczywiście do roślin strączkowych, jednak ze względu na brak krajowych upraw, umieszczono ją w odrębnej kategorii. Szansą na częściowe zaspokojenie popytu polskiego rolnictwa na pasze wysokobiałkowe, są tradycyjne (nietransgeniczne) odmiany soi, których znaczne ilości uprawiane są chociażby na Ukrainie, Węgrzech, czy Rumuni. Wartość białka sojowego jest znana, i nie sposób jej przecenić. Wykorzystanie tego rodzaju białka, ogranicza jednak wysoka cena europejskiej soi, a także jej zbyt niska produkcja. Mimo to, w rozważaniach na temat źródeł białka, warto brać ten surowiec pod uwagę.

3. Pasze pochodzenia zwierzęcego

 

Do pasz pochodzenia zwierzęcego, dozwolonych w żywieniu zwierząt, zaliczyć należy przede wszystkim mączkę rybną, produkty krwio- i mlekopochodne. Wszystkie wymienione surowce cechują się wysoką zawartością i dobrą strawnością białka. Niestety. Ich cena jest na tyle wysoka, że ich zastosowanie jest uzasadnione jedynie w żywieniu zwierząt młodych. Wydaje się, że komponenty zwierzęce są w stanie zaspokoić nie więcej niż 5% krajowego popytu na pasze wysokobiałkowe. Szansą na poprawę sytuacji, byłoby zniesienie zakazu stosowania mączek mięsno – kostnych. Temat ten, jest wprawdzie, co jakiś czas poruszany, jednak umożliwienie skarmiania mączek zwierzęcych, wciąż jest odległe.

4. DDGS