W produkcji żywca wieprzowego występują takie okresy, w których poziom kosztów produkcji zapewnia dobrą opłacalność dla hodowców i producentów. W pozostałych okresach koszty produkcji są równe lub wyższe aniżeli przychód z wytworzenia 1 kg żywca. Te następujące po sobie okresy, nazywane cyklami świńskimi, opisywane są od ponad 120 lat. Obserwowane wahania w wielkości pogłowia i produkcji trzody chlewnej wynikają bezpośrednio z relacji pomiędzy popytem a podażą wieprzowiny. W dzisiejszych warunkach gospodarki wolnorynkowej oraz postępującej globalizacji produkcji zwiększyła się ilość czynników mających realny wpływ na cenę rynkową trzody chlewnej. Po wyjątkowo długim okresie niskich cen płaconych producentom nie tylko w Polsce, lecz także w większości krajów UE, od maja 2016 r. obserwujemy okres dobrej koniunktury w produkcji. Dla wielu producentów istotnym jest pytanie, jak długo może potrwać okres wysokich notowań na europejskim, a tym samym krajowym rynku mięsa wieprzowego.

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU

Według danych FAO (rys. 1), w 2016 r. światowa produkcja mięsa wyniosła ponad 317 mln t. Największy udział - 37,3 proc. - stanowiła wieprzowina, której wyprodukowano na świecie ponad 118 mln t. Tuż za wieprzowiną plasuje się mięso drobiowe, którego produkcja sięgała 115 mln t, co stanowi 36,3 proc. Znacznie mniej wyprodukowano w 2016 r. wołowiny, gdyż produkcja rzędu 69,1 mln stanowiła 21,8 proc. całości rynku produkcji mięsa. Od wielu lat najmniejszy udział w produkcji mięsa stanowi baranina (w roku ubiegłym mięso baranie stanowiło jedynie 4,6 proc.). Według prognoz, w 2025 roku produkcja mięsa wieprzowego wy

niesie ponad 131 mln ton, co oznacza wzrost o +10,6 proc. w stosunku do produkcji w roku ubiegłym (rys. 2). Jednocześnie przewiduje się, że światowa konsumpcja mięsa pochodzącego od różnych gatunków zwierząt zwiększy się z dotychczasowego poziomu 34,0 kg do 35,3 kg na osobę w 2025 r.

Kraje UE są znaczącym producentem mięsa wieprzowego na świecie, co wynika z faktu, że pod względem pogłowia trzody chlewnej wynoszącego 147,2 mln szt. są one na drugim miejscu, ustępując jedynie chińskiemu pogłowiu, liczącemu aktualnie 435 mln szt. zwierząt (rys. 3). O połowę niższe jest pogłowie świń w Stanach Zjednoczonych, który to kraj, podobnie jak Brazylia, jest liczącym się światowym eksporterem mięsa wieprzowego.