W środę na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi została przedstawiona informacja nt. nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz propozycje rozwiązań.

Jak mówił wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki, do dn. 18 czerwca br. na terytorium Polski wykryto 34 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz ponad 340 przypadków choroby u dzików. Od początku br. wykryto 11 ognisk na terenie woj. podlaskiego i lubelskiego.

W marcu 2016 r. rozpoczął się odstrzał sanitarny dzików, którego celem jest ograniczenie ich populacji. Jak poinformował Bogucki, w sezonie 2016/17 odstrzelono 7730 sztuk dzików.

Bogucki poinformował, że w 2017 r. na zwalczanie ASF zaplanowano wydatki związane z wczesnym wykryciem wirusa, poszerzeniem wiedzy na temat tej choroby oraz program bioasekuracji, który ma zapobiegać szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. "W budżecie środków europejskich jest to 17 mln zł, w ramach planu Agencji Rezerw Materiałowych - 16 mln zł, w ramach programu wieloletniego - 237 tys. zł, w ramach programu bioasekuracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 5 103,58 tysięcy zł w tym 3 358 tys. zł na rekompensaty i 1,5 mln zł na pomoc de minimis" - powiedział wiceminister.

Jak powiedział Bogucki obecnie w rezerwie celowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i działania z tym związane pozostało 357 729 zł, dlatego minister rolnictwa wystąpił z wnioskiem do ministra rozwoju i finansów o zmianę przeznaczenia rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (80 mln zł) oraz na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (140 mln zł). Środki te mają zostać przekazane Inspekcji Weterynaryjnej na sfinansowanie kosztów związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

W kwietniu br. Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek o większe wsparcie dla Polski w zakresie zwalczania ASF. 20 czerwca br. MRiRW opublikowało rozporządzenie, które wskazuje, że w ciągu 21 dni rolnicy (licząc od 21 czerwca br.), którzy nie otrzymali rekompensat za okres od sierpnia do listopada i nie występowali o takie rekompensaty z różnych przyczyn, mogą teraz o rekompensatę wystąpić.