W zakresie tych parametrów osiągnięto bardzo dobre wyniki. Kolejnym bardzo ważnym elementem hodowli i produkcji mającym wpływ na opłacalność jest plenność loch. Wskaźnik plenności dla ras utrzymywanych w Polsce systematycznie się zwiększa (tab. 1).

Plenność poprawiono poprzez działania selekcyjne i wytworzenie linii wysokopłodnych.

W stadach produkcyjnych efekt pozytywny osiągnięto poprzez powszechne wykorzystanie heterozji matecznej dzięki użytkowaniu loch mieszańców F1.

Brakowanie zamierzone i niezamierzone

Okres użytkowania loch w stadzie wyznacza poziom brakowania zamierzonego i niezamierzonego. Brakowanie zamierzone jest działaniem planowym i świadomym, opartym na wiedzy hodowcy/producenta. Związane jest z wykorzystaniem potencjału rozrodczego i wyeksploatowaniem organizmu.

Podstawą do podjęcia decyzji o brakowaniu zamierzonym jest wiek lochy i liczba odchowanych miotów (6-7). Wiadomo, że u loch starszych następuje obniżenie cech rozrodczych i macierzyńskich, takich jak płodność, mleczność i opiekuńczość. Brakowanie niezamierzone często bywa konsekwencją braku pogłębionej wiedzy, popełnianych błędów czy zdarzeń losowych. Podstawowe przyczyny niezamierzonego brakowania to: brak rui i zaburzenia w rozrodzie, słaba kondycja samic, problemy z mlecznością i gruczołem sutkowym, schorzenia i urazy narządu ruchu. Żeby ograniczyć brakowanie niezamierzone należy zadbać o to, aby samice charakteryzowały się większą żywotnością, lepszym zdrowiem i zdolnością przystosowania się do określonych warunków utrzymania. Należy zwracać uwagę również na to, aby w sposób naturalny i bez komplikacji rozmnażały się, a ich wzrost wynikał z określonych założeń genetycznych, nie zaś dodatkowego wspomagania. Z zootechnicznego i ekonomicznego punktu widzenia ważną cechą samic są ich predyspozycje do długiego użytkowania rozpłodowego − tzw. długowieczności reprodukcyjnej.

Długowieczność

Długowieczność reprodukcyjna loch jest bardzo ważna gdyż dłuższe użytkowanie loch w stadzie: Obniża koszt wymiany stada Zwiększa ogólną plenność stada Zmniejsza liczbę tzw. dni nieprodukcyjnych Poprawia status zdrowotny stada Zwiększa dobrostan stada Remont stada jest kosztem. Wynika to z tego, że między przychodem ze sprzedaży lochy wybrakowanej (na ubój) a kosztem zakupu (lub kosztem ponoszonym na wychów własnej loszki) loszki remontowej występuje różnica.